2010 – 2019 Lisansüstü Tezler Raporu (28.01.2020)
1993-2010 Lisansüstü Tezler Raporu  (17.05.2010)

TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ

YIL YAZAR TEZ ADI
2019 Ahmet CİLAVDAROĞLU Türkiye’de Parlamenter Sistem İçinde Kanıta Dayalı Politika Yapımı
2019 Zübeyde ERDOĞAN ÇELİKKIN Osmanlı Modernleşmesi ve Kuruluşundan Tanzimata Evkaf-ı Hümayun Nezareti (1826-1839)
2019 Özlem Menekşe RUMELİLİ KOÇ Özerklik Üzerine Bir İnceleme: TC Merkez Bankası ve Belediyeler
2019 Erdem ÖZGÜR Devlet, Güvenlik ve Kolluk İlişkisi Bağlamında Jandarma Personel Yönetimi
2019 Yusuf ŞAHAN Türk İdari Denetim Sisteminde Değişim
2018 H. Aysun MARKAL Devletin Değişen Rolü Bağlamında Kamu Hizmeti Olarak Elektrik Enerjisi
2018 Levent DEMİRELLİ Türkiye’de Kentsel Ulaşım Politikasındaki Değişimin Yapısalcı Analizi (1946-1980)
2017 Aziz KÜÇÜK Kapitalist devlette sağlık hizmetlerinin örgütlenmesindeki dönüşüm: Türkiye üzerine bir analiz
2017 İbrahim GÜL Elitizm ve bürokrasi: Türkiye örneği
2017 İsmail Bahadır TURAN Alman yönetim düşüncesinin tarihi: Kameral-polizey bilimden devlet bilimine
2017 Mehmet YAVUZ Kamu yatırımlarının yönetimi: Müstakil projelerden toplulaştırılmış projelere geçiş
2017 Negin BAVILI Popülizmin neresindeyiz? Toplumsal refah üzerine bir araştırma: İran deneyimi
2017 Recep AYDIN 1980’li yıllarda Türkiye’de siyasal iktidar ve bürokrasi arasındaki ilişki
2017 Recep FEDAİ Dünya Bankası’nın Türkiye’de sağlık politikalarına etkisi: sağlıkta dönüşüm programı
2016 Emine Yönden Pehlivan Kamu Emek Sürecinin Kapitalist Meta Üretim Niteliği Kazanması: Akademik Emek Süreci Örneği
2016 Burcu BAYRAK Yönetim Sosyolojisi: Bir Konflasyon Denemesi
2015 Ahmet BARBAK Türkiye’de askeri yönetim alanının dönüşümü
2015 Osman Gökhan HATİPOĞLU Amerikan yönetim düşüncesinin doğuşu (1776-1920)
2015 Sevinç SOYOCAK ÖZALP Devletin iktisadi kalkınmaya yönelik örgütlenmesi: Çorum örneği
2015 Süha Oğuz ALBAYRAK Türkiye’de kamu personel rejiminde kopuş ve kariyer uzmanlık sistemi
2014 Ahmet APAN Türkiye’de mülki idare: Tarihsel gelişimi ve işlevsel dönüşümü
2014 Recep Erdem ERKUL Türkiye’de e-Devlet Sürecinde Aktörlerin Algıları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
2013 Mehmet Vecdi GÖNÜL Sanayileşme ve Batılılaşma sürecinde Türkiye’de teknolojik belirlenmişlik: Bir model önerisi olarak offset uygulaması
2013 Mısra CİĞEROĞLU ÖZTEPE Kamu yönetiminde etik sorunu: Türk kamu yönetiminde etik sisteminin eleştirel çözümlemesi
2013 Shahram BEGZADEH İran’da Sağlık Alanında Toplam Kalite Yönetimi: Devlet Hastaneleri Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma
2012 Ali SOMEL Kamulaştırmanın Dönüşümü: Özel Yarar İçin Kamulaştırmanın Gelişimi ve Türkiye’de Kamu Politikasına Yansımaları
2012 Esra DİK Türkiye’de bakanlık sistemi ve geleceği
2011 Mehmet CANGİR Merkeziyetçilik ademi merkeziyetçilik sarmalında yetki genişliği
2011 Oğuz Serkant AKIN Küreselleşme sürecinde Türkiye’de bürokrasi kavram ve olgusu üzerine bir inceleme
2011 Ozan ZENGİN Verimlilik: Kuramsal bir çözümleme ve kamu yönetimi disiplini
2011 Özkan LEBLEBİCİ Tarımda küreselleşme bağlamında değer zincirleri ve Türkiye’ de şeker üzerine bir inceleme
2011 Serdar EKİNCİ Devletin dönüşümünün güvenlik alanına yansıması: Türkiye’de güvenlik yönetişimi
2011 Yılmaz DEMİRHAN Türk Kamu Yönetiminde E-Devlet Politikası ve Yönetimi
2010 Algan Fatma MÜGE Çok uluslu şirketlerin uluslararası karar alma süreçlerine etkileri – Avrupa Sanayiciler Birliği-
2010 Barış ÖVGÜN Bürokrasiden Yönetişime Yönetim Biçiminin Değişimi
2010 Bülent BÜBER Yeni Bir Çatışma Alanı: Kamu Alımları
2010 Can Umut ÇİNER Devlet Reformunda Yerelleşme ve Bölgeselleşme: Türkiye’ye Karşılaştırmalı Bir Bakış
2010 Esra Ebru MAVİ 1960 Sonrasında Sağlık Personeli Politikası
2010 F. Müge ALGAN Çokuluslu Şirketlerin, Uluslararası Karar Alma Süreçlerine Etkileri-Avrupa Sanayiciler Birliği
2010 Feyzi YAR Türkiye’de Kamu Görevlileri Sendikalarının Toplu Pazarlık Sistemindeki Etkililiği
2010 Lütfi YALÇIN Kamu Yönetimi Kuramları: Yöntembilimsel Bir Değerlendirme
2010 Mensulu AMANGALIYEVA Kazakistan’da Kamu Yönetimi Reformu
2010 Mustafa ALTUNOK Türkiye’de Kamu Yönetimi Düşüncesinin Gelişimi: Tarihsellik ve Disipliner Bağımlılık
2010 Nazım KARTAL İl Özel İdarelerinin Yeniden Yapılanması: Uygulama Aşaması Üzerine Bir Çözümleme
2010 Osman DURAN Kamu Yönetimi Reformu Çerçevesinde Türk Su Yönetimi
2009 Aytül Güneser DEMIRCI Kamu Personel Sistemleri Analizi: Türkiye’de Kadro ve Kariyer Sistemleri Gerilimi
2009 Esra Ergüzeloğu KİLİM Türkiye’de Adalet Yönetimi
2009 Sabrina KAYIKÇI Türkiye’de Kırsal Alan Yönetimi
2009 Tahereh AHİN İran’da Kamu Yönetimi Reformu
2009 Taylan KOÇ Yerel demokrasi, katılım ve yönetişim: Adana örneği
2009 Tekin AVANER Kamu Yönetimi Reformu: Bağımlılık Bağlamında Reformun Antropolojisi
2008 Mehmet ATALAY Kamu Yönetimi Disiplininde Dwight Waldo Düşüncesi
2008 Bülent BÜBER Yeni bir çatışma alanı: Kamu alımları
2008 Cengiz EKİZ Türkiye’de Tekelleşme ve Rekabet Yönetimi: Çimento Sektörü Örneğ
2008 İlhan DAĞDELEN Neo-Liberal Mali Politikanın Ardıl Değerlendirmesi
2008 Levent KALYON Cumhuriyet Dönemi Savunma Politikaları
2008 Mehmet ATALAY Kamu yönetimi disiplininde Dwight Waldo düşüncesi
2008 Nejat TAMZOK Kamu Politikası Analizi: Elektrik Enerjisi Sektörü
2008 Nevzat Fırat KUNDURACI Küreselleşme Çağında Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınma Sorunu
2008 Recep REHİMLİ Azerbaycan’da Memurlar: Haklar, Yükümlülükler, Denetim
2007 Eldar ASLANOV Azerbaycan’da Kamu Yönetimi Reformu
2007 Hülya Kendir ÖZDİNÇ Neoliberal Politikalar ve Bölge Yönetimi Sorunu: Türkiye Deneyimi
2007 Mustafa KARABULUT İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi
2007 Nuray KESKİN Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi: Türkiye’de İllerin Yönetimi
2007 Selime GÜZELSARI Küresel Kapitalizm ve Devletin Dönüşümü Türkiye’de Mali İdarede Yeniden Yapılanma
2006 Gökhan GÜNAYDIN Avrupa Birliği Genişleme Sürecinde Türkiye Kırsal ve Tarımsal Politikalar
2006 Murat USTA Bağımsız İdari Otorite Sistemi İçinde Rekabet Kurulu
2006 Uysal KERMAN Türkiye’de Devletin Küçültülmesi Sorunu
2005 Ahmet Erhan YÜKSEK Türk Kamu Yönetiminde Önderlik Davranışı
2005 Emine Özlem KÖROĞLU Kamu İşletmeciliği Anlayışı ve Kamu İstihdamına Etkileri
2005 Gül ÖZATAY Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın İdari Bağımsızlığı
2005 Hüseyin YAYMAN Türkiye’nin İdari Reform Politiği
2005 İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye’de Kamu Personel Sisteminin Gelişimi
2004 Aslı YAĞMURLU Türk Kamu Yönetiminde Astlardan Üstlere Doğru Biçimsel İletişim Davranışı
2004 Koray KARASU Kuram ve Uygulamada Kamu Örgütleri
2004 Onur Ender ASLAN Kamu Personel Rejiminin Evrimi
2004 Ömer Faruk GÜNAY Üst Düzey Kamu Yöneticilerinin Yetiştirilmesi
2004 Örsan AKBULUT Kapitalist Devlette Siyaset ve Yönetim İlişkisi
2003 Bayram COŞKUN Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma; 1990lı Yıllardaki Gelişmeler ve İŞKUR Örneği’nin İncelenmesi
2003 Özden AKIN Yönetişim ve Katılım: Yerel Gündem 21   Süreci ve Uygulamaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Türkiye – Almanya)
2002 Abdullah ÇELİK Türkiye’de Belediye Başkanlarının Görevinin Son Bulması ve Yeni Bir Örneği
2001 Mehmet Ulvi SARAN Küreselleşme Sürecinde Kamu Yönetiminde Değişim ve Kamu Hizmetleri Alanında Toplam Kalite Yönetimi
2000 Recep SANAL Türkiye’de İllerin Yeniden Düzenlenmesi
1999 Selma ACUNER Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliği ve Kurumsallaşma Süreci
1998 Seriye SEZEN Değişme Sürecinde Türkiye’de Planlama ve Planlama Örgütü
1997 Necat AKSU Türk Kamu Yönetiminde Danışman Kurumlar ve Danışmanlar
1996 Sema ÖZÇER İmalat Sanayi İşletmelerinde Organizasyon Yapıları ve Yönetim Biçimlerinin Yaratıcılık Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi
1993 Cahit EMRE Toplumsal Kültürel Etmenler Açısından Türk Kamu Yönetimi Üzerinde Bir İnceleme