Türkiye’de 60’lı Yıllar

Prof. Dr. Sina AKŞİN, Prof. Dr. Bilsay KURUÇ,

Prof. Dr. Ahmet MAKAL, Prof. Dr. Koray KARASU

Dr. Öğ. Üy. Gökhan ERDEM

Değişik bölümlerden öğretim üyeleri tarafından ortaklaşa yürütülen ve çok disiplinli bir nitelik taşıyan bu derste, Türk toplumunun tarihsel gelişim süreci içerisinde çok özel bir dönem teşkil eden ve izleri günümüze kadar uzanan 1960’lu yıllar, değişik boyutlarıyla ve derinlemesine incelenmektedir. 1960’lı yıllar, Türkiye çalışma ilişkileri tarihinin en önemli ve kendine özgü dönemlerinden birini oluşturmaktadır. Bunun temel nedeni, çalışma yaşamının temel kurumları olan sendikal örgütlenme, toplu pazarlık ve grev-lokavtın ilk defa bir arada varlık kazanıyor olmalarıdır. Derste, dönem içerisinde çalışma yaşamında meydana gelen gelişmeler, iktisadi ve siyasi alanlarda yaşanan gelişmelerle de bağlantılı olarak değerlendirilirken; 1961 Anayasasının ekonomik ve sosyal haklara ilişkin düzenlemeleri, 1963 tarihli çalışma yasaları ile sendikal örgütlenme, toplu pazarlık, iş mücadeleleri, sosyal güvenlik ve ücretler konusundaki fiili gelişmeler, ana konu başlıklarını oluşturmaktadır. Uluslararası ilişkiler açısından Türk dış politikasının çok yönlülüğe geçiş süreci Kıbrıs sorunu bağlamında ele alınmaktadır. Kamu yönetimi açısından, bu yıllara damgasını vuran birkaç özellikten söz edilebilir. Bunlardan ilki 1961 Anayasası’nın idarenin esasları ve kuruluşuna ilişkin önceki Anayasalardan farklılaşan yapısı, başta özerklik olgusu olmak üzere getirdiği yeniliklerdir.  Diğer bir özellik, planlı dönemin ve sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak önemli işlevler üstlenen ve günümüzde de varlığını sürdüren çok sayıda kurumun bu dönemde kurulmuş olmasıdır. 1960’lı yıllar, başta MEHTAP olmak üzere, Türkiye’de idarenin yeniden düzenlenmesi amacıyla çok sayıda çalışmanın yapıldığı bir dönemdir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız (Bologna Ders Tanıtmalığı)