2010-2019 Lisansüstü Tezler Raporu (28.01.2020)
1993-2010 Lisansüstü Tezler Raporu  (17.05.2010)

TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

YIL AD SOYAD TEZ ADI
2019 Berivan Sevna YILMAZ İlkel Birikim ve Arazi Toplulaştırması
2019 Hatice Duygu BANKOĞLU Türkiye’deki Kalkınma Odaklı Bölge Anlayışının Değişimi ve Örgütlenmesi
2019 Gülce Yüksel AKTUNA Teknoloji, e-devlet ve Kamu Yönetimi
2018 Pınar BERK Merkezileşme Yönünde Yeni Bir Reform: Kayyımlık
2017 Gökçen ÖZLÜ Konfüçyüsçü Yönetim Düşüncesi: Joseon Hanedanlığı
2016 Abdurrahman Ahmed SİRAJ İtalyan sömürge yönetimi ve Etiyopya’nın direnişi
2016 Elif Balam SIZAN Kapitalizmin Krizleri ile Devleti Anlama: Kapitalist Form ve İşlev Tartışması
2016 Erol Uğraş ÖÇAL Mülki sınırlarda büyükşehir belediye örgütlenmesi: Ordu Büyükşehir Belediyesi örneği
2016 Evrim KARA Devlet-kolluk ilişkisi kapsamında jandarma ve Türk Jandarması
2016 Mehmet Nuri BAŞARAN Kamu denetiminde dönüşüm bağlamında Mülkiye Teftiş Kurulu
2016 Nagehan ÖZSOY Uygulamada yönetişim: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı örneği
2016 Şule Nur ÖZKAN ERDOĞAN Mahalle ve Türkiye’de mahalle muhtarlığı
2016 Turgut ATASOY Türk askeri yönetiminin dönüşümü: Osmanlı’dan 1980’lere
2015 ADNAN TÜRKDAMAR Sivil savunma örgütlenmesinin ve politikasının değişimi
2015 Elnur CHIRAGOV Üniversitelerin kamusallığı: Kamusal üniversitenin çöküşü
2015 Eren EROĞLU Özel askeri şirketlerin devlete etkileri
2015 Nazmi KÜÇÜKYAĞCI Kamu yönetimi reformunda bakanlıklar: 2011 örneği
2014 Abdulsamet GÜRBÜZ Üretim sistemleri ve meta fetişizmi
2014 Burçin GÜNGÖR Memurlar için özel yargılama usulü: Güvence-ayrıcalık bağlamında bir çözümleme
2014 Deniz Gökçe KARAHAN Kamu yönetimi disiplinine Marcuse ve Horkheimer etkisi
2014 Elvira SHOMAYEVA Rusya’da kamu personel sistemi
2014 Enes SEZGİN Türk Silahlı Kuvvetleri’nin özerkliği ve Türkiye’de askeri reform süreci: 1999-2013
2014 Hakan KAHRAMAN E-devlet Kavramı ve Uygulamaları: Emniyet Teşkilatı Örneği
2014 Halen ALAMTABRİZ Ortadoğu’da siyasal İslam İran, Mısır ve Suudi Arabistan örnek ülkeleri için islami siyasal yapı ve sosyal adaletin karşılaştırmalı incelemesi
2014 Hülya ÖZÇAĞLAR Türkiye’de bucak yönetimi
2014 İlkay TOSUN Kriz-reform ilişkisi bağlamında Türkiye’de kamu yönetimi reform süreçleri
2014 İmren Pınar DÜLGAR Kamu istihdamında esnekleşme
2014 Levent DEMİRELLİ 2002 yılı sonrasındaki demiryolu yatırımları temelinde Türkiye’deki ulaştırma politikasının dönüşümü
2014 Meryem ÇAKIR 1980 sonrası kamu hizmeti kavramının dönüşümü üzerine bir inceleme
2014 Özgür GÜNAYDIN Türkiye’de Emniyet Teşkilatında Teknolojik Yeniden Yapılanma: Denetim ve Gözetimin Değişen Doğası
2014 SEyit AZAK Bir kamu politikası analizi olarak Türkiye’de uyuşturucu ile mücadele
2014 Şeyma EŞKİ ÇAYLAK Amerika Birleşik Devletleri’nde kamu yönetimi etiğinin yapı ve işleyişi
2013 Kanykei  ERALIEVA Kırgızistan’da teknoloji ve çalışma hayatı
2013 Aziz KAYNAK Emperyal modernlik ve II. Abdülhamid Dönemi eğitim reformları
2013 Djahan  MURADOVA Ombudsmanlık kurumu ve Türkiye’de uygulanabilirliği
2012 Gönül TURGUT Kalkınma paradigmasına eleştirel bir bakış
2011 Ahmet Miraç SÖNMEZ Türkiye’de kamu personel rejiminde yardımcı hizmetler sınıfında alt işverenlik: Sağlık Bakanlığı üzerine bir araştırma
2010 Arın HÜNLER İç Güvenlik Hizmetlerinde Özelleştirme ve 5188 Sayılı Kanun
2010 Cem Afşin AKBAY Avrupa Yerel Topluluklar ve Yerel Yönetimler Sınırötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesi ve Türkiye,
2010 Fatih DOĞAN Polis ve jandarma teşkilatları açısından iç güvenlik yönetimi, sorunları ve değişimi
2010 Yerkebulan ZHUMASHOV Kazakistan Cumhuriyeti’nde Yerel Yönetim Reformları: Kolhoz ve Sovhoz Sisteminin Çözülmesi ve Yeni Yapılanma,
2009 Mehtap POLAT Türkiye’de Sağlık Alanında Toplam Kalite Yönetimi: Devlet Hastaneleri Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma
2009 Nazan KARATAŞ Türkiye’de Kamu Personel Sisteminde Dönüşüm: Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Bir Araştırma
2009 Nilay SONUVAR E-Devlet Kavramı ve Uygulamaları: Sosyal Güvenlik Kurumu Örneği
2009 Pınar BİLGEN Turizm Yönetimi ve Yeniden Yapılanma
2008 Ebru ÜNVER Ombudsmanlık sistemi ve Türk kamu yönetimi’nde ombudsmanlık
2008 Remzi ÇİFTEPINAR Bürokrasinin Kuruluşunda Plan ve Bütçe Komisyonunun Yeri
2007 Ayşe Rüya ATAMAN Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları
2007 Belgin BÜYÜKBUĞA Üst Kademe Yöneticilik Kavramı ve Türkiye’deki Araştırmalar Üzerine Bir İnceleme
2007 Bülent KILIÇ İstihdam Türleri ve Hizmet Alanlarına Göre Kamu Yönetiminde Personel Değerlendirme
2007 Cavidan Pınar VAROĞLU Elektrik Yönetiminde Kamudan Piyasaya Geçiş Üzerine Bir İnceleme
2007 Cevat Özgür AKBOR Uluslararası hava sahası yönetimi
2007 Erdoğan TEMİZYÜREK Türkiye’de İl Sayısının Artması, Taşra Birimlerinin Bölünmesi ve Bunun Beraberinde Getirdiği Sorunlar
2007 Nesrin ALTUNTAŞ Türkiye’de Reform Yönetimi
2007 Remzi ÇİFTEPINAR Bürokrasinin kuruluşunda plan ve bütçe komisyonunun yeri
2007 Sonay SAATÇİ Türk İdare Sisteminde Hesapverebilirliğe Geçiş
2006 Bahadır OĞUZ İl Özel İdareleri
2006 Cevdet ERTÜRKMEN Afet Yönetimi
2006 Coşkun SAYMAN Dwight Waldo ve Yönetim Yazını
2006 Doğan DEMİRDAŞ Son Düzenlemeler Işığında Mülki İdare Amirliği Sistemi ve Uygulama Örnekleri
2006 Ekrem CANALP Avrupa Birliği Hukuku’nun Üye Ülkelerin Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkileri
2006 Fakir Hüseyin ERDOĞAN Bir Bağımsız Düzenleyici Kurum Olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
2006 Fikret ÇELİK Türkiye’de Gelir İdaresi’nin Yeniden Yapılandırılması Çalışmaları ve Dünya Uygulamaları
2006 Köksal ŞAKALAK Kamu Bürokrasimiz, Sorunları ve Çözüm Önerileri
2006 Mithat ORHAN Yönetimde Verimlilik Etkenlik ve Türk Kamu Yönetiminin Geliştirilmesi
2006 Nimetullah SUCU Küreselleşme, Bireyselleşme, Örgüt Kuramının Yeni Yorumu: Toplam Kalite Yönetimi
2006 Osman ERDOĞMUŞ Kamu Yönetiminde İdari ve Denetsel açıdan Ombudsman Kurumu
2006 Ömer GÜNDÜZ Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumlarını Birleştirme Politikası
2006 Ömer KOCAMAN Belediyelerde Halkla İlişkiler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği
2006 Ömer ÖZCAN Kamu Yönetiminde Şeffaflaşma ve Bunun İdari Usul Yasa Tasarısı Açısından Değerlendirilmesi
2006 Sema GÜRSOY Merkezi İdare ve Yerel Yönetimler Açısından Bölgesel Turizm Planlaması
2006 Sibel ÖZKALE TÜSİAD’ın Türk Eğitim Sistemi’ne Bakışı
2005 Cem DAĞLAR Türkiye’de Baskı Grubu Olarak İşveren Örgütleri
2005 Fatma İlknur DEMİR Kamu Yönetiminde Değişimin Sorgulanması: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Örneği
2005 İsmail Altan DEMİRAYAK Türkiye’de Memur Disiplin Hukuku
2005 Mehmet NAR Tahkimin Kamu Hizmetlerine Uygulama Sorunsalı ve Olası Sonuçları
2005 Mustafa ÇELİK Bölgesel kalkınma ajansları
2005 Okan LEBLEBİCİLER Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Alternatif Arayışlar: Yapı-İşlet-Devret Modeli ve İzmit Yuvacık Barajı Örneği
2005 Ozan ZENGİN OECD Düzenleyici Reformları Üzerine Bir İnceleme
2005 Ömer ÖZCAN Kamu Yönetiminde Şeffaflaşma ve Bunun İdari Usul Yasa Tasarısı Açısından Değerlendirilmesi
2004 Abdullah UÇGUN Kırsal Kalkınmada Mülki idare Amirlerinin Rolü
2004 Ali YILMAZ Avrupa Polis Modelleri ve Türk Polis Sistemi
2004 Araz ASLANLI Karabağ Sorunu ve Çözüm İlkeleri
2004 Barış ÖVGÜN Türkiye’de KİT Olgusu
2004 Can Umut ÇİNER Çalışma Yönetiminin Dönüşümü: Sosyal Politikadan İşgücü Yönetimine
2004 Davut GÜL Çevre Politikalarının Oluşturulma Süreci
2004 Fatih YILMAZ Türk Kamu Yönetiminde Yozlaşma
2004 Hikmet ÇOLAK Yerel Yönetimlerde İdari Vesayet Denetimi ve Yerel Yönetimlerin Özerkliği
2004 Mehmet MAKAS Kültür Tabiiat Varlıklarını Korumada Yerel Yönetimlerin Yeri ve Önemi
2004 Özgür SEMİZ Batı’da ve Türkiye’de Fikri Hakların Gelişim Süreci ve Günümüzdeki Durumu
2004 Tarık SOYDAN Devletin Yeniden Yapılandırılması ve Kamu Sendikaları
2004 Tülay BAYDAR Yönetim Etiği Açısından İngiltere’deki Kamu Yönetimi Uygulamaları
2003 Adnan Levent MUDUN Yönetim Kuramları Çerçevesinde Askeri İdare Sistemi
2003 Ahmet EĞERCİ, Rekabet Kurulu Kararlarının Hukuki Niteliği ve Yargısal Denetimi
2003 Ali ADA Belediyelerimizde Personel Sorunları
2003 Atilla KANTAY Kırsal Kesimde Çalışan Çocukların Geleceğe Yönlendirilmelerinde Mülki İdarenin Rolü
2003 Avni ORAL Toplam Kalite Yönetimi Tekniği ve Kamu Yönetiminde  Uygulanması Valilik ve Kaymakamlıklar İçin Model Önerisi
2003 B.Serdar ARDUÇ Ulusal Güvenlik Siyasetinin Oluşturulması
2003 Cemalettin DEMİRCİOĞLU Türkiye İçin Sürdürülebilir Enerji Çevre Politikaları
2003 Diran ÇAKMAK 1850-2002 yıllarında Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiye’sinde toplum ve iktidar ilişkileri bağlamında telif haklarına ilişkin yasal düzenlemelerin değerlendirilmesi
2003 Erkan KILIÇ Merkezi İdarenin Belediyeler Üzerindeki Denetimi
2003 Fatih BEREN Güvenlik Hizmetlerinde Yöneten-Yönetilen İlişkilerinin Etik Değerler Bağlamında İncelenmesi, Emniyet Örgütü Örneği
2003 Feyzi YAR Başarı Değerlendirmesi ve Başarı Değerlendirmesine Dayalı Ücretlendirmenin Kamu Yönetiminde Uygulanabilirliği
2003 Halil KARBUZ Yerel Yönetimler ve Bilgi Teknolojileri
2003 Hayati TAŞDAN Türkiye’de Mülki İdare Akademisi
2003 Mustafa Cihad FESLİHAN Türkiye’de e-Devlet Politikası ve Örgütlenmesi
2003 Mustafa Sefa DEMIRYÜREK Futbolda Şiddet Olgusu ve Futbol Karşılaşmalarının Güvenlik Yönetimi
2003 Nazım KARTAL Türk Kamu Yönetiminde Danışmanlık
2003 Ozan BALCI Kamu Sektöründe Üst Düzey Yöneticilerin Yetiştirilmesi
2003 Serdar ŞENTÜRK Türk Kara Havacılığında Uçuş Ekibi Kaynaklarının Yönetimi
2003 Sitare Kanşoy SARAYÖNLÜ Çokuluslu ve Uluslararası Örgütlerde Kültürel Farklılıkların Yönetimi
2003 Tekin AVANER 1980 Sonrası Devletin Yeniden Yapılandırılması ve Bağımsız İdari Otoriteler
2003 U.Selçuk CENGIZ Uluslararası Örgütlerde Bürokrasi ve NATO Örneği
2003 Vügar ALIYEV Yerel Yönetim Gelirleri: Azerbeycan Ömeği
2003 Yılmaz DEMIRHAN Türkiye’de Memur Sendikacılığı
2002 Emine KARAKUŞ Türkiye’de yönetimin yeniden düzenlenmesinde siyasal irade ve siyasal kararlılık sorunu (1985’den sonra)
2002 Esra EMİN Devlet Yönetimine Katılım Açısından Türk Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler
2002 Feyzi YAR Başarı Değerlendirmesinin ve Başarı Değerlendirmesine Dayalı Ücretlendirmenin Kamu Yönetiminde Uygulanabilirliği
2002 Hasan Engin ŞENER Yönelti Bilimi ve Türkiye’de Kamusal Yöneltilerin Oluşturulması
2002 Hüseyin GÜRBÜZ Polis-Halk İlişkiler
2002 Rıfat ALTAN Küreselleşmenin Ulus Devlet Üzerine Etkisi
2001 Ali KAPLAY Toplam Kalite Yönetiminin Kamu Yönetiminde Uygulanabilirliği
2001 Nevzat KUNDURACI Türkiye’de Özelleştirmede 1991-2001 Dönemi
2001 Nuray KESKIN Telekomünikasyon Sektöründe Yeniden Yapılanma
2001 Sefer YILMAZ İngiliz Ombudsmanı
2001 Selahattin ATEŞ İl Meclisleri ve İlçe Meclisleri 1992-2001
2001 Şaban BABA Halkın Yönetime Katılması
2000 Bülent BÜBER Bölgesel Kalkınma ve  GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı
2000 Erol RÜSTEMOĞLU Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türkiye
2000 Hülya KENDİR Türkiye’de Tarım Sektörü Yönetiminde Değişim
2000 İpek ÖZKAL Sağlık Sektörü Örneğinde Türkiye’de Devletin Küçültülmesi ve Etkenleştirilmesi
2000 Jorobek USUPPAEV Kırgızistan’da Yerel Yönetimin Gelişimi
2000 Ömer Faruk COŞKUN Türk Kamu Yönetiminde Kamu Görevlilerinin Göreve Alınması, Uygulanması ve Sorunları
2000 Rahmi KÖSE İçgüvenlik Yönetimi
2000 Yılmaz TORUK Türkiye’de Serbest Bölge Yönetimleri
1999 Amir Ahmed FİKRİ 1960-1979 Yılları Arasında İran’da Dış Politika
1999 Ayhan IŞIK Türkiye’de Genel Yönetimin Taşra Örgütünün Yerel Yönetimlerle İlişkileri
1999 Bahri TİRYAKİ Türkiye’de KİT’lerin Özelleştirilmesi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
1999 Bilal ŞENTÜRK Bir Yerel Yönetim Birimi Organı Olarak Belediye Meclisleri, Yapı ve İşlevleri
1999 Cemil KILINÇ Türkiye’de Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi ve Güdülenmesi
1999 Erkan BULGAN Kaymakam-Belediye Başkanı İlişkileri
1999 Faruk ATAAY Türkiye’de Devletin Yeniden Yapılandırılması ve Özelleştirme-Elektrik enerjisi sektörü örneği
1999 İbrahim SEVİMLİ Kamu Örgütlerinde Yönetici Eğitimi
1999 İsmail ÇATAKLI Yerel Özerklik Açısından Belediyelerin Durumu
1999 İsmail Hakkı ERTAŞ Yerel Yönetimlerde Özelleştirme ve Özelleştirmede Bir Yöntem Şirketleşme
1999 Koray KARASU Kamu Hizmetinin Örgütlenmesinde Yeni Yaklaşımlar ve Profesyonelleşme Olgusu
1999 M. İlker HAKTANKAÇMAZ Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Merkez Örgütü Analizi
1999 Mehmet Akif ÖZER Türk Kamu Yönetiminin Siyasal Denetiminde TBMM’nin Etkenliği Sorunu
1999 Mehmet CANGIR Tarihsel, Siyasal, Kültürel Yönleriyle Türkiye’de Bürokrasi
1999 Mehmet Murat ÇEKMEN İl Özel Yönetimlerinin İşlevleri ve Mali Yapısı
1999 Mehmet TANIŞIR Çevre Bakanlığının Örgütlenmesi ve İngiltere Örneği
1999 Mehmet YILDIZ Türkiye’de Belediyelerin Mali Yapılan ve 1980 Sonrası Değişim
1999 Metin MAYTALMAN Genel Hatlarıyla Belediye Personel Rejimi
1999 Murat DIKBAŞ Merkezi Yönetimle Yerel Yönetimler Arasındaki Görev ve Kaynak Bölüşümü (Akçal Denkleştirme)
1999 Mustafa DALKILIÇ Türkiye’de Belediyelerin Mali Özerkliği ve İngiltere
1999 Niyazi ERTEN Polis Örgütlerinde Personelin Hizmetimi Eğitimi (Türkiye’de ve İngiltere’de)
1999 Olcay ERKIRAL TAVAS Yerel Yönetim Sistemi İçinde Belediyelerin Yeri ve Yeniden Yapılanma Sorunu
1999 Orhan ÇİFTÇİ 1580 Sayılı Belediye Kanununa Tabi Belediyeler Üzerinde Uygulanan İdari Vesayet Denetimi
1999 Önder BAKAN Büyükşehir Belediye Yönetimi, İlçe Belediyeleri ile İlişkileri, Sorunları ve Çözüm Önerileri
1999 Taner TAVAS Terörizmim Bağlamında İntihar Saldırıları Örnek Olayı
1999 Yasemin ÖZATA Muhafazakar Parti  İktidar Döneminde İngiliz Kamu Hizmeti
1999 Yusuf ÖZDEMIR Sıkıyönetim  Mahkemelerinin  Avrupa  İnsan  Hakları Sözleşmesi Işığında Değerlendirilmesi
1998 Aytaç KURT Yönetimin Kamu Hizmetlerini Özel Kişilere Gördürme Yöntemleri Yap-İşlet-Devlet Modeli
1998 Biltekin ÖZDEMIR Türk Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması
1998 Örsan Ö. AKBULUT Kamusal Yönelti Sürecinde Başbakanlık Örgütü
1997 Ali KANDIL Kentsel Katılım ve Baskı Grupları
1997 Nagehan ARSLAN Örgüt İklimi
1995 Ahmet Alpay DİKMEN Kamu Çalışanlarında İş Doyumu ve Yaşam Doyumu
1995 Tahereh AHIN Türkiye’de ve İran’da Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler
1995 Zübeyde YILMAZ Kamu Yöneticilerinin Eğitimi
1994 Şentürk UZUN Türkiye’de 1980-1990 Yılları Arası Belediyelerin İdari ve Mali  Yapılarındaki Gelişmeler ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği
1994 Yılmaz BULUT Merkez-Mahalli İdare İlişkilerinde İdari Vesayet, Belediyeler Örneği
1993 Mina TAHARI İran’da Yerel Yönetimin Gelişmesi