Kamu Yönetimi ve Reform

Doç. Dr. Barış ÖVGÜN

Bir disiplin olarak “kamu yönetimi”, çağdaş toplumlarda merkezileşmiş ulus-devlet yapısına ait yönetim ilişkileri olgusunu inceler. Disiplinin tanımı gereğince, olgunun belirişi ve değişimi Avrupa kıtası temelinde 16. yüzyıldan günümüze uzanan tarih dilimiyle sınırlıdır. Konu, tarihsel olarak bürokrasinin ortaya çıkışı ve değişim süreci olarak tanımlanabilir. Bürokrasinin hem belirişi ve kurumlaşması hem de değişmesi, genel olarak “reform” adı verilen siyasal müdahalelerle gerçekleşmiştir. Dersin değişmeyi izleme ve incelemede kullandığı araç, reform olgusudur. Türkiye açısından reform, “lale devri”, “nizamı cedid”, Tanzimat”, “ıslahat”, “inkılap”, “idari reform” ve “yapısal uyarlama” gibi yedi tarihsel tip üzerinde somutlanmaktadır. Derste tarihsel bakış açısı elde tutularak, bunların son ikisi ve özellikle sonuncusu incelenmektedir. Ders üç parçalıdır: İlk parça okuma ve sınıf tartışması, ikinci parça sınıfta belge inceleme, üçüncü parça öğrenci dönem ödevleri sunuşudur. Öğrenci ödevleri birleştirilerek çoğaltılmakta, bir sonraki yılın öğrencilerinin yardımcı ders malzemesi olarak kullanılabilir kılınmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız (Bologna Ders Tanıtmalığı)

Dersin tanıtmalığı pdf