İdare Hukuku

Prof. Dr. Onur Karahanoğulları

Lisansüstü İdare Hukuku dersinde, ilk üç hafta idare hukuku tanıtılmakta, özet ve şematik bir biçimde idare hukukunun tüm konuları anlatılmaktadır. Katılımcılardan, idarenin işleyişi ve bunun hukuksal görünümü ile ilgili bir konuyu incelemeleri istenilmekte, yıl sonu başarı değerlendirmesi de bu inceleme sonucu hazırlanacak yazılı çalışma üzerinden yapılmaktadır. İlk üç hafta sonrası, her hafta öğrencilerin inceleme konuları ele alınmakta, böylece inceleme boyunca öğrenciye, idarenin hukuksal görünümü oluşturma yöntemlerine ilişkin bilgiler aktarılmaktadır. Bunun dışında, araştırma, yazılı ve sözlü aktarma yöntemleri konusunda sürekli bilgi verilmeye çalışılmaktadır. İnceleme konularının her hafta tartışılması, öğrencilerin standartların dışında bir yöntem izlemesini ve yaratıcı çalışmalar hazırlamasını sağlamaktadır. Yazılı çalışmalar, son biçimi verilmeden önce öğrenci tarafından sunulmaktadır. Sunuşlarda hedef özellikle sözlü aktarma yönteminin öğretilmesidir. Bireyler arasındaki ilişkilerin hukuksal görünümünü düzenleyen hukuk dallarından farklı olarak idare hukuku, devletin taraf olduğu bir ilişkiyi varsayar. Derste ilk olarak, idare hukukunu, diğer hukuk dallarından farklılaştıran özellikler ele alınmaktadır. Daha sonra, “idare”, diğer devlet birimleri ve özel hukuku aktörlerinden farkı ortaya konarak belirginleştirilmektedir. İdare hukuku, idari işlev temel alınarak anlatılmaktadır. İdare işlev, devletin kamu hizmeti ve kolluk(kamu düzenini sağlamak) işlevlerini anlatır. İdari işlevin örgütlendiği yapı (idari teşkilat), bu işlevi üreten personel (kamu görevlileri), bu işlevin üretiminde kullanılan mallar (kamu malları), bu işlevi yerine getirebilmek için idare tarafından hukuki işlemler (irade açıklamaları) yapılması (idari işlemler) ve son olarak da bu işlevin üretilmesi sonucunda oluşan hukuka aykırılıkların denetlenip düzeltilmesi (idarenin denetimi) idare hukukunun temel konularıdır.