Düzenleyici Reformların  Ekonomi Politiği

Doç. Dr. Sonay Bayramoğlu Özuğurlu

Ders, neoliberalizmi takip eden ve 1990’lı yılların başından itibaren Türkiye’de ve OECD ülkelerinde yaygınlaşan düzenleyici reformları ve bu reformların yarattığı düzenleyici devlet modelini incelemektedir. Düzenleyici devlet modelini benimseyen ve yaygınlaşmasını sağlayan DB, IMF, OECD, DTÖ gibi uluslararası örgütler ve bölgesel bir siyasal yapı örneği olan AB ve çokuluslu şirketlerin oluşturduğu örgütlerin düzenleyici reform programları, bu programların kimin için yapıldığı, amacına ulaşıp ulaşamadığı gibi sorular eşliğinde ele alınacaktır. Derste, düzenleyici devlet ve düzenleyici reformlar, serbestleştirme, deregülasyon, yönetişim kuramlarıyla birlikte ele alınacaktır. Düzenleyici reformlar; devletlerin liberalleşme düzeyi, bölgeselentegrasyon düzeyleri, uluslararası örgütlerin müdahaleleri, rekabet, siyasal müdahale, siyasal karar alma süreçleri, yolsuzluk, bürokrasi, ekonomi-siyaset ayrımı, yolsuzluk, bağımlılık, sivil toplum ve toplumsal sınıflar gibi kavramlarla çözümlenecektir. Düzenleyici devlet modelinin demokratik devlet ve demokratik siyasal karar alma mekanizmaları bakımından doğurduğu sonuçlar, idari, hukuksal ve siyasal boyutlarıyla, farklı ülke örnekleri temelinde ele alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız (Bologna Ders Tanıtmalığı)

Ders tanıtmalığı pdf