emre

Doç. Dr. Cahit Emre

9 Aralık 1961’de Karaman’da doğdu. İlk öğrenimini 1973 yılında Karaman İstiklal İlkokulu’nda, orta öğrenimini 1976 yılında Karaman Anafartalar Ortaokulu’nda ve 1979 yılında Ankara Gazi Lisesi’nde tamamladı. 1979 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni (İdari Şube) 1983 yılında bitirdi.

Cahit Emre, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi’nde (Yönetim Bilimleri) 1986 yılında Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu’nun danışmanlığında hazırladığı Türkiye’de Yönetimin Yeniden Düzenlenmesi – 12 Eylül 1980’den Sonrabaşlıklı tez ile yüksek lisans; 1993 yılında Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu’nun danışmanlığında hazırladığı “Toplumsal – Kültürel Etmenler Açısından Türk Kamu Yönetimi Üzerinde Bir İnceleme” başlıklı tez ile doktora derecesini aldı.

Cahit Emre, 1984 yılında Araştırma Görevlisi olarak girdiği A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı’nda, 1993 yılındaYardımcı Doçentliğe atandı. 07.06.2002’de Kamu Yönetimi Doçenti unvanını elde etti.

Cahit Emre’nin üstlendiği yönetsel görevlerden bazıları şunlardır:

   A.Ü. Stratejik Plan Komisyonu Üyeliği (1994-1998),

   A.Ü. İhale Komisyonu Üyeliği (2002-2001),

   A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreterliği (Vekaleten) (1996-1997),

   A.Ü. SBF Kamu Yönetimi Araştırma Merkezi, Merkez Kurul ve Yönetim Kurulu Üyeliği (1994-),

   A.Ü. SBF Yayın Komisyonu Üyeliği (1998-),

   A.Ü. SBF Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcılığı (2001-),

   A.Ü. SBF Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2001-),

   TODAİE Yönetim Kurulu Üyeliği (2000-).

Cahit Emre bir çok projede farklı görevler üstlendi. Bu görevleri şöyle sıralayabiliriz:

  “Türk Çevre Mevzuatının Derlenmesi,” Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, Araştırmacı, 1988.

  Kamu Yönetimi Araştırma Projesi (Bürokratik İşlemlerin Basitleştirilmesi Grubu),” TODAİE, Araştırmacı, 1989.

  “Türkiye Çevre Kurumları Araştırması,” Çevre Bakanlığı / Dünya Bankası,Araştırmacı ve Raportör, 1991-1993.

  “Belediye Başkanları ve Meclis Üyeleri,” Türk Belediyecilik Derneği- Konrad Adenauer Vakfı, Araştırmacı, 1993.

  “Belediyecilik Eğitimi,” Türk Belediyecilik Derneği – Konrad Adenauer Vakfı,Araştırmacı, 1993.

  1580 ve 3030 Sayılı Yasalar Çerçevesinde Belediye Hizmetlerinin Örgütlendirilmesi,” Türk Belediyecilik Derneği – Konrad Adenauer Vakfı, Araştırmacı ve Raportör, 1995-1996

  Türk – AT Mevzuat Uyumu Sürekli Özel İhtisas Komisyonu, Çevre Alt Komisyonu,” Devlet Planlama Teşkilatı, Genel
Raportör
, 1996.

  Yerel Yönetimler Bilgi Bankası Projesi: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bulunan Yerel Yönetimlerle İlgili Bilgiler Araştırması, TODAİE, Araştırmacı ve Raportör, 1996

  “Çıralı Kıyı Yönetimi Planı,” Doğal Hayatı Koruma Derneği, Kamu Yönetimi Danışmanı / Raportör, 1998.

  AB’ye Tam Üyelik Sürecinde Türkiye’de Yönetimin Yeniden Yapılanması,” TOBB,Araştırmacı – Raportör, 2000.

Cahit Emre, 2000 yılında İçişleri Bakanlığı Strateji Merkezi ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin desteklediği Mülki İdare Araştırması ile Halkın Mülki İdareye Yönelik Tutum ve Beklentileri Araştırması’ndan oluşan Mülki İdarenin Geleceği Araştırması’nda Proje Yöneticisi ve Araştırmacı olarak görev aldı. Nisan 2002’de tamamlanan bu proje, Emre’nin editörlüğünde İyi Yönetim Arayışında Türkiye’de Mülki İdarenin Geleceği adıyla yayımlandı.

Cahit Emre, Devlet Personel Başkanlığı, DPT, TODAİE, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere birçok kamu kurumunda farklı görevler üstlendi.

Cahit Emre, AÜ SBF’de çok sayıda ders verdi. Bu dersleri şöyle sıralayabiliriz:Yönetim Bilimi (Lisans), Karşılaştırmalı Yönetim (Lisans), Türkiye’de Yönetsel Düzeltim (Lisans – Seminer), Kamu Yönetiminde Personel Sorunları (Lisans – Seminer), Kamu Yönetiminde Güncel Gelişmeler ve Yeni Yürütüm Anlayışı (Lisans – Seminer), Yönetimde İnsan Davranışları (Y. Lisans) Örgütsel Davranış (Y. Lisans), AB Ülkelerinde Yönetim – Yurttaş İlişkileri (Y. Lisans), Türkiye’de Mülki Yönetim Uygulamaları (Y. Lisans), Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi (Y. Lisans – Seminer), Kamu Yönetimi Aktöresi (Doktora).

Cahit Emre çok sayıda bilimsel toplantıya bildiri sunarak katıldı. Kamu Yönetimi Aktöresi (Mülkiyeliler Birliği – 1994), Belediyelerde Personel Sorunları (Türk Belediyecilik Derneği – 1994), Bürokrasi-Siyaset İlişkisinde Yansızlık Sorunu(TMMOB – 1995), Bürokrasi–Siyaset İlişkisinin Kültürel Boyutu (Devlet Denetim Elemanları Derneği – 1996), Cultural Values, Corruption and Public Administration in Turkey (IIAS – TODAİE – 1997), Bürokraside Şeffaflık (TBMM – 1998),Yönetim Etiği (Mersin Üniversitesi – 2000), Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma (Türk Parlamenterler Birliği – 2002), Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Yetki Genişliğine Genel Bir Bakış (A.Ü.-Kastamonu Valiliği-2002) sunduğu bildirilerden bazılarıdır.

İngilizce ve Almanca bilen Doç. Dr. Cahit Emre değişik tarihlerde İngiltere ve Japonya’da bilimsel çalışmalar yaptı.

Cahit Emre, 2 Eylül 2002 günü, genç yaşında aramızdan ayrıldı. 

Doç. Dr. Cahit Emre’nin Yayınları

Cahit Emre Anısına