YÖNETİM KAVRAM VE KURAMLARI

Dr. Öğr. Üy. Ozan Zengin

Ders, yönetim bilimine ilişkin literatür bilgisinin edinilmesi ve öne çıkan kavramlar ile kuramların öğrenilmesi açısından temel bir derstir. İşlenen konular itibarıyla diğer dersler için kuramsal altlık oluşturmak gibi bir niteliğe sahiptir.

Derste öncelikle yönetim olgusunu tanımlamaya dönük terim ve kavramlar (iktidar, otorite, zor-baskı-şiddet, rıza, meşruiyet, eşitsizlik, hiyerarşi vb.) masaya yatırılmaktadır. Sonrasında işlev/faaliyet olarak yönetim ele alınmaktadır. Yönetsel işlev de örgütle(n)me faaliyetleri ile mal/hizmet üretimine dair faaliyetler kapsamında değerlendirilmektedir. Burada kurumsallaşma/örgütlenme ilkeleri (amaç ve komuta birliği, işlerin/görevlerin tanımı, işbölümü ve uzmanlaşma, yetki ve sorumlulukta paralellik vb.), süreçleri (POSDCoRB) ve tipleri (farklı devlet ve kurum biçimleri) ön plana çıkmaktadır.

Tüm konular evrensellik arayışıyla birlikte toplumsal koşulların tarihsel değişimi ve yerel/ulusal özgünlük kapsamında ayrıntılı incelenmektedir. Tarihsel bağlam açısından kavramların ortaya çıkışı, geçirdiği anlam değişimi ve kazandığı yan anlamlar toplumsal gerçeklikle nedensel bağlantılar kurularak irdelenmektedir.