TEKNOLOJİ, İŞ VE İSTİHDAM: ÜTOPYALAR, DİSTOPYALAR

Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir

Bu ders, 21. yüzyılın başında teknoloji ile çalışmada, işte ve istihdamda yaşanan dönüşümleri incelemeyi amaçlamaktadır. Yüzyılın başında, yeni iletişim teknolojileri ile zamanın ve mekanın yeniden örgütlenmesi çalışmanın bir çok boyutunda önemli değişiklikler ve dönüşümler yaratmıştır. Bu nedenle teknolojinin işin geleceği için ne anlam ifade ettiği önemlidir. Bu ders teknolojinin iş ve istihdam olarak gelecek tahayyüllerini nasıl ve ne yönde şekillendirdiğini incelemeyi amaçlamaktadır.  Teknoloji ekseninde oluşan yeni dinamikler ütopyalar ya da distopyalar olarak nasıl tartışılabilir? Teknoloji çağında çalışmanın doğasında ütopya ve distopyayı oluşturan unsurlar nelerdir? Ütopya ve distopya fikri nasıl yeniden yorumlanabilir? Teknoloji, iş ve istihdam ilişkisi nasıl olmalıdır gibi sorular dersin temel konularını oluşturmaktadır. Ders teknoloji, iş ve istihdam üzerine tartışmaları teorik metinler, edebi eserler ve sanatsal üretimler üzerinden yürütür.