Türk Yönetim Geleneği

Prof. Dr. Birgül Ayman Güler – Dr. Öğ. Üy. Ozan Zengin

Türk Yönetim Geleneği, halihazırda yönetim – tarih – hukuk – yöntembilim derslerini almış olan doktora öğrencileriyle, devlet yapı ve işleyişimizin özelliklerini belirlemek ve niteliğini tanımlamak amacı güden analitik bir derstir. Ders (1) göçebelik-yerleşiklik; (2) kökler-İslamiyet; (3) anadolu-ortaasya; (4) imparatorluk-modernleşme ikiliklerini içeren dört eksen üzerinde yürütülmektedir. Yönetim geleneğinde dış etkileşim faktörü Çin, İran, Arap/Abbasi Halifeliği, Bizans, Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere beş aktör çevresinde incelenmektedir. Öğrenciler birer dönem ödevi hazırlamakta, ödevler sınıfta sunularak dönem sonunda yazılı metin halinde teslim edilmektedir. Dersin değerlendirmesi haftalık hazırlık, ödev sunumu, ödev metni üzerinden yapılmaktadır.