SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü içerisinde faaliyet gösteren akademik bir birimdir. Birim, lisans düzeyinde çeşitli derslerin yürütülmesinin yanı sıra, lisansüstü düzeyde de, tezli yüksek lisans programı, tezsiz yüksek lisans programı, doktora programı ve bütünleşik doktora programı olmak üzere dört farklı programın yürütülmesinden sorumludur.

Anabilim Dalı’nın lisans düzeyinde “Yönetim Bilimi”, “Türk Kamu Yönetimi”, “Yönetim Psikolojisi”, “Personel Yönetimi”, “Karşılaştırmalı Yönetim” ve “Türk İdare Tarihi” dersleriyle üçüncü sınıflara açılan seminer derslerini yürütmektedir. Lisans düzeyinde verilen derslerle, öğrencilere yönetim olgusunun temel kavram ve kategorilerinin verilmesi ve kamu yönetimi örgütlenmesi, devlet algısı, yönetim felsefesi ve tarihi, yönetim kuram ve kavramları bakımından lisans öğrencilerinin temel formasyonunun geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 Anabilim Dalı’nın Yönetim Bilimleri Lisansüstü Programı 1993 yılında açılmıştır. Yönetim Bilimleri Lisansüstü Programı iktisat, maliye, hukuk, siyaset, tarih alanlarından gerekli girdileri sağlayarak devlet örgütlenmesinin yönetsel olgu ve süreçlerini incelemeye odaklanmıştır. Bu çerçevede öğrencilerin alanın kuram ve yöntem sorunları üzerine bilgilerini derinleştirmelerine; yönetimde iktidar ve otorite sorunu ile yönetsel insan davranışlarını öğrenmelerine; planlama, reform gibi yönetsel süreçlere ve bürokrasi, mülki idare sistemi, düzenleyici kurullar gibi kurumsal boyutlara ilişkin araştırma becerilerini genişletmelerine olanak sağlayacak dersler açılmaktadır. Anabilim dalınca açılan dersler, bölümün diğer iki programında yer alan yerel yönetimler ve devlet kuramları gibi derslerden yapılan seçmelerle güçlendirilmektedir.

 Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye üniversitelerinin ilk kamu yönetimi (amme idaresi) kürsüsü olarak köklü bir tarihsel geleneğe sahiptir. Kamu yönetimi kürsüsünün kurulma çalışmaları 1953 yılında başlamış ve aynı yıl kürsünün kurulmasına ilişkin karar alınarak kürsüyü kurma görevi Prof. Dr. Tahsin Bekir Balta’ya verilmiştir. Kürsü 1957 yılında çalışmaya başlamıştır. Ayrıca kürsü, kamu yönetimine ilişkin araştırmalar yapmak ve kamu görevlilerinin eğitim gereksinmelerini karşılamak amacıyla kurulan Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nün (TODAİE) kuruluşunda öncü rolü üstlenmiş, araştırma alanını İdari İlimler Enstitüsü adlı yapıyla genişletmiştir. Bu çalışmaların yürütülmesinde, Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde görev alan çok sayıda hocanın katkısı vardır. Bu hocalardan Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu (1953-1996), sadece kürsünün kuruluş aşamasında yer alan ve başı çeken kişi olmakla kalmamış, kırk yılı aşkın süre kürsüde öğretim üyesi olarak hizmet vermiş, Türkiye’de yönetim bilimleri tartışmalarının uluslararası bir çerçevede yürütülebilmesinin olanaklarını hazırlamıştır.

Mıhçıoğlu dışında kürsüde görev yapmış hocalarımız (görev yılları ile) şöyledir:

Prof. Dr. Oğuz Onaran (1962-2002),

Prof. Dr. Kurthan Fişek (1966-1980 ve 1999-2009),

Cüneyt Akalın (1970-1972),

Prof. Dr. Ali Erken Eke (1973-1980),

Prof. Dr. İlber Ortaylı (1991-2001)

Doç. Dr. Cahit Emre (1984-2002)

Prof. Dr. Birgül Ayman Güler (2002-2011)

Prof. Dr. Taşansu Türker (2001 – 2018)

Uzun yıllar kürsümüzde görev yapan ve yaş haddinden emekliye ayrılan Prof. Dr. Oğuz Onaran ve Prof. Dr. Kurthan Fişek hocalarımız2002 yılında yitirdiğimiz Doç. Dr. Cahit Emre hocamız ve 2002 yılında TODAİE’den gelen ve 24. dönem milletvekili seçilerek Fakülte’den ayrılan Prof. Dr. Birgül Ayman Güler hocamız Mülkiye’nin temel ayaklarından biri olan kürsü geleneğini sürdürmüşler, akademik çalışmaları, lisans ve lisansüstü programlardaki görevleri ve öğretim elemanlarının yetişmesindeki emekleri ile kürsüyü güçlü kılacak katkılar yapmışlardır. Prof. Güler, aynı zamanda, müdürlüğünü yürüttüğü Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KAYAUM) çok sayıda akademik proje, yayın ve toplantılar ile aktif bir hale gelmesini ve bu yolla kamu yönetimi alanına önemli katkılar yapmasını da sağlamıştır.

Halen Anabilim Dalı başkanlığını Prof. Dr. Koray Karasu yürütmekte, kadrosunda Prof. Dr.  Ahmet Alpay Dikmen, Prof. Dr. Seriye Sezen, Doç. Dr. İpek Özkal Sayan,  Doç. Dr. Can Umut ÇinerDoç. Dr. Barış Övgün, Dr. Öğr. Üy. Ozan Zengin, Ar. Gör. Burcu Özacit ve Ar. Gör. Vahide Feyza Urhan görev yapmaktadır.

 Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, yukarıda adı sayılan kadronun yanı sıra, alanında uzman öğretim üyelerinden yararlanma özelliğine sahiptir. Program’a ders açarak katkıda bulunan öğretim üyeleri arasında, 2006 yılında yitirdiğimiz Prof. Dr. Tayfur Özşen, 1996-2006 yılları arasında kesintisiz süren katkılarıyla aramızda özel bir yere sahip olmuştur. Günümüzde de, Program’da doğrudan ders açarak ya da başka programlarda açılmış derslerine öğrencilerimizin yönlendirilmesini kabul ederek katkıda bulunan meslektaşlarımız, çalışmalarımızın daha da güçlenmesini sağlamaktadırlar.

 Yönetim Bilimleri Lisansüstü Programı, çalışmaların her adımında internet üzerinde açılmış anabilim sayfasından etkili biçimde yararlanmaktadır: http://yonetimbilimi.politics.ankara.edu.tr

 Ayrıca, kimi temel dokümanların elde edilebileceği bir kamu yönetimi sitesi kurulmuş bulunmaktadır: http://kamyon.politics.ankara.edu.tr

 Üçüncü bir web sitesi, Yönetim Bilimleri öğretim üyelerinin emek verdikleri: http://kayaum.politics.ankara.edu.tr adresinde açık durumdadır.

 Anabilim Dalı’nın genel sekreterlik işleri, Kamu Yönetimi Bölüm Sekreterliği’nce yürütülmektedir: Barış Dicle, Tel: 0 (0312) 595 1284