2010 – 2019 Lisansüstü Tezler Raporu (28.01.2020)

1993-2010 Lisansüstü Tezler Raporu  (17.05.2010)                                             

 

 

YÖNETİM BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI 

TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ

YAZAR   YIL   TEZ ADI
Ahmet CİLAVDAROĞLU   2019   Türkiye’de Parlamenter Sistem İçinde Kanıta Dayalı Politika Yapımı
Zübeyde ERDOĞAN ÇELİKKIN   2019   Osmanlı Modernleşmesi ve Kuruluşundan Tanzimata Evkaf-ı Hümayun Nezareti (1826-1839)
Özlem Menekşe RUMELİLİ KOÇ   2019   Özerklik Üzerine Bir İnceleme: TC Merkez Bankası ve Belediyeler
Erdem ÖZGÜR   2019   Devlet, Güvenlik ve Kolluk İlişkisi Bağlamında Jandarma Personel Yönetimi
Yusuf ŞAHAN   2019   Türk İdari Denetim Sisteminde Değişim
H. Aysun MARKAL   2018   Devletin Değişen Rolü Bağlamında Kamu Hizmeti Olarak Elektrik Enerjisi
Levent DEMİRELLİ   2018   Türkiye’de Kentsel Ulaşım Politikasındaki Değişimin Yapısalcı Analizi (1946-1980)
Aziz KÜÇÜK   2017   Kapitalist devlette sağlık hizmetlerinin örgütlenmesindeki dönüşüm: Türkiye üzerine bir analiz
İbrahim GÜL   2017   Elitizm ve bürokrasi: Türkiye örneği
İsmail Bahadır TURAN   2017   Alman yönetim düşüncesinin tarihi: Kameral-polizey bilimden devlet bilimine
Mehmet YAVUZ   2017   Kamu yatırımlarının yönetimi: Müstakil projelerden toplulaştırılmış projelere geçiş
Negin BAVILI   2017   Popülizmin neresindeyiz? Toplumsal refah üzerine bir araştırma: İran deneyimi
Recep AYDIN   2017   1980’li yıllarda Türkiye’de siyasal iktidar ve bürokrasi arasındaki ilişki
Recep FEDAİ   2017   Dünya Bankası’nın Türkiye’de sağlık politikalarına etkisi: sağlıkta dönüşüm programı
Emine Yönden Pehlivan   2016   Kamu Emek Sürecinin Kapitalist Meta Üretim Niteliği Kazanması: Akademik Emek Süreci Örneği
Burcu BAYRAK   2016   Yönetim Sosyolojisi: Bir Konflasyon Denemesi
Ahmet BARBAK   2015   Türkiye’de askeri yönetim alanının dönüşümü
Osman Gökhan HATİPOĞLU   2015   Amerikan yönetim düşüncesinin doğuşu (1776-1920)
Sevinç SOYOCAK ÖZALP   2015   Devletin iktisadi kalkınmaya yönelik örgütlenmesi: Çorum örneği
Süha Oğuz ALBAYRAK   2015   Türkiye’de kamu personel rejiminde kopuş ve kariyer uzmanlık sistemi
Ahmet APAN   2014   Türkiye’de mülki idare: Tarihsel gelişimi ve işlevsel dönüşümü
Recep Erdem ERKUL   2014   Türkiye’de e-Devlet Sürecinde Aktörlerin Algıları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Mehmet Vecdi GÖNÜL   2013   Sanayileşme ve Batılılaşma sürecinde Türkiye’de teknolojik belirlenmişlik: Bir model önerisi olarak offset uygulaması
Mısra CİĞEROĞLU ÖZTEPE   2013   Kamu yönetiminde etik sorunu: Türk kamu yönetiminde etik sisteminin eleştirel çözümlemesi
Shahram BEGZADEH   2013   İran’da Sağlık Alanında Toplam Kalite Yönetimi: Devlet Hastaneleri Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma
Ali SOMEL   2012   Kamulaştırmanın Dönüşümü: Özel Yarar İçin Kamulaştırmanın Gelişimi ve Türkiye’de Kamu Politikasına Yansımaları
Esra DİK   2012   Türkiye’de bakanlık sistemi ve geleceği
Mehmet CANGİR   2011   Merkeziyetçilik ademi merkeziyetçilik sarmalında yetki genişliği
Oğuz Serkant AKIN   2011   Küreselleşme sürecinde Türkiye’de bürokrasi kavram ve olgusu üzerine bir inceleme
Ozan ZENGİN   2011   Verimlilik: Kuramsal bir çözümleme ve kamu yönetimi disiplini
Özkan LEBLEBİCİ   2011   Tarımda küreselleşme bağlamında değer zincirleri ve Türkiye’ de şeker üzerine bir inceleme
Serdar EKİNCİ   2011   Devletin dönüşümünün güvenlik alanına yansıması: Türkiye’de güvenlik yönetişimi
Yılmaz DEMİRHAN   2011   Türk Kamu Yönetiminde E-Devlet Politikası ve Yönetimi
Algan Fatma MÜGE   2010   Çok uluslu şirketlerin uluslararası karar alma süreçlerine etkileri – Avrupa Sanayiciler Birliği-
Barış ÖVGÜN   2010   Bürokrasiden Yönetişime Yönetim Biçiminin Değişimi
Bülent BÜBER   2010   Yeni Bir Çatışma Alanı: Kamu Alımları
Can Umut ÇİNER   2010   Devlet Reformunda Yerelleşme ve Bölgeselleşme: Türkiye’ye Karşılaştırmalı Bir Bakış
Esra Ebru MAVİ   2010   1960 Sonrasında Sağlık Personeli Politikası
F. Müge ALGAN   2010   Çokuluslu Şirketlerin, Uluslararası Karar Alma Süreçlerine Etkileri-Avrupa Sanayiciler Birliği
Feyzi YAR   2010   Türkiye’de Kamu Görevlileri Sendikalarının Toplu Pazarlık Sistemindeki Etkililiği
Lütfi YALÇIN   2010   Kamu Yönetimi Kuramları: Yöntembilimsel Bir Değerlendirme
Mensulu AMANGALIYEVA   2010   Kazakistan’da Kamu Yönetimi Reformu
Mustafa ALTUNOK   2010   Türkiye’de Kamu Yönetimi Düşüncesinin Gelişimi: Tarihsellik ve Disipliner Bağımlılık
Nazım KARTAL   2010   İl Özel İdarelerinin Yeniden Yapılanması: Uygulama Aşaması Üzerine Bir Çözümleme
Osman DURAN   2010   Kamu Yönetimi Reformu Çerçevesinde Türk Su Yönetimi
Aytül Güneser DEMIRCI   2009   Kamu Personel Sistemleri Analizi: Türkiye’de Kadro ve Kariyer Sistemleri Gerilimi
Esra Ergüzeloğu KİLİM   2009   Türkiye’de Adalet Yönetimi
Sabrina KAYIKÇI   2009   Türkiye’de Kırsal Alan Yönetimi
Tahereh AHİN   2009   İran’da Kamu Yönetimi Reformu
Taylan KOÇ   2009   Yerel demokrasi, katılım ve yönetişim: Adana örneği
Tekin AVANER   2009   Kamu Yönetimi Reformu: Bağımlılık Bağlamında Reformun Antropolojisi
Mehmet ATALAY   2008   Kamu Yönetimi Disiplininde Dwight Waldo Düşüncesi
Bülent BÜBER   2008   Yeni bir çatışma alanı: Kamu alımları
Cengiz EKİZ   2008   Türkiye’de Tekelleşme ve Rekabet Yönetimi: Çimento Sektörü Örneğ
İlhan DAĞDELEN   2008   Neo-Liberal Mali Politikanın Ardıl Değerlendirmesi
Levent KALYON   2008   Cumhuriyet Dönemi Savunma Politikaları
Mehmet ATALAY   2008   Kamu yönetimi disiplininde Dwight Waldo düşüncesi
Nejat TAMZOK   2008   Kamu Politikası Analizi: Elektrik Enerjisi Sektörü
Nevzat Fırat KUNDURACI   2008   Küreselleşme Çağında Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınma Sorunu
Recep REHİMLİ   2008   Azerbaycan’da Memurlar: Haklar, Yükümlülükler, Denetim
Eldar ASLANOV   2007   Azerbaycan’da Kamu Yönetimi Reformu
Hülya Kendir ÖZDİNÇ   2007   Neoliberal Politikalar ve Bölge Yönetimi Sorunu: Türkiye Deneyimi
Mustafa KARABULUT   2007   İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi
Nuray KESKİN   2007   Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi: Türkiye’de İllerin Yönetimi
Selime GÜZELSARI   2007   Küresel Kapitalizm ve Devletin Dönüşümü Türkiye’de Mali İdarede Yeniden Yapılanma
Gökhan GÜNAYDIN   2006   Avrupa Birliği Genişleme Sürecinde Türkiye Kırsal ve Tarımsal Politikalar
Murat USTA   2006   Bağımsız İdari Otorite Sistemi İçinde Rekabet Kurulu
Uysal KERMAN   2006   Türkiye’de Devletin Küçültülmesi Sorunu
Ahmet Erhan YÜKSEK   2005   Türk Kamu Yönetiminde Önderlik Davranışı
Emine Özlem KÖROĞLU   2005   Kamu İşletmeciliği Anlayışı ve Kamu İstihdamına Etkileri
Gül ÖZATAY   2005   Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın İdari Bağımsızlığı
Hüseyin YAYMAN   2005   Türkiye’nin İdari Reform Politiği
İpek ÖZKAL SAYAN   2005   Türkiye’de Kamu Personel Sisteminin Gelişimi
Aslı YAĞMURLU   2004   Türk Kamu Yönetiminde Astlardan Üstlere Doğru Biçimsel İletişim Davranışı
Koray KARASU   2004   Kuram ve Uygulamada Kamu Örgütleri
Onur Ender ASLAN   2004   Kamu Personel Rejiminin Evrimi
Ömer Faruk GÜNAY   2004   Üst Düzey Kamu Yöneticilerinin Yetiştirilmesi
Örsan AKBULUT   2004   Kapitalist Devlette Siyaset ve Yönetim İlişkisi
Bayram COŞKUN   2003   Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma; 1990lı Yıllardaki Gelişmeler ve İŞKUR Örneği’nin İncelenmesi
Özden AKIN   2003   Yönetişim ve Katılım: Yerel Gündem 21   Süreci ve Uygulamaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Türkiye – Almanya)
Abdullah ÇELİK   2002   Türkiye’de Belediye Başkanlarının Görevinin Son Bulması ve Yeni Bir Örneği
Mehmet Ulvi SARAN   2001   Küreselleşme Sürecinde Kamu Yönetiminde Değişim ve Kamu Hizmetleri Alanında Toplam Kalite Yönetimi
Recep SANAL   2000   Türkiye’de İllerin Yeniden Düzenlenmesi
Selma ACUNER   1999   Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliği ve Kurumsallaşma Süreci
Seriye SEZEN   1998   Değişme Sürecinde Türkiye’de Planlama ve Planlama Örgütü
Necat AKSU   1997   Türk Kamu Yönetiminde Danışman Kurumlar ve Danışmanlar
Sema ÖZÇER   1996   İmalat Sanayi İşletmelerinde Organizasyon Yapıları ve Yönetim Biçimlerinin Yaratıcılık Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi
Cahit EMRE   1993   Toplumsal Kültürel Etmenler Açısından Türk Kamu Yönetimi Üzerinde Bir İnceleme