Lisansüstü Tezler Raporu -1993-2010 (17 MAYIS 2010)                                             

YÖNETİM BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI 

TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ

YAZAR YIL TEZ BAŞLIĞI
Ö. Menekşe RUMELİLİ KOÇ

Erdem ÖZGÜR

2019

2019

Özerklik Üzerine Bir İnceleme: TC Merkez Bankası ve Belediyeler 

Devlet, Güvenlik ve Kolluk İlişkisi Bağlamında Jandarma Personel Yönetimi

Yusuf ŞAHAN 2019 Türk İdari Denetim Sisteminde Değişim
H. Aysun MARKAL 2018 Devletin Değişen Rolü Bağlamında Kamu Hizmeti Olarak Elektrik Enerjisi
Levent DEMİRELLİ 2018 Türkiye’de Kentsel Ulaşım Politikasındaki Değişimin Yapısalcı Analizi (1946-1980)
Aziz KÜÇÜK 2017 Kapitalist devlette sağlık hizmetlerinin örgütlenmesindeki dönüşüm: Türkiye üzerine bir analiz
İbrahim GÜL 2017 Elitizm ve bürokrasi: Türkiye örneği
İsmail Bahadır TURAN 2017 Alman yönetim düşüncesinin tarihi: Kameral-polizey bilimden devlet bilimine
Mehmet YAVUZ 2017 Kamu yatırımlarının yönetimi: Müstakil projelerden toplulaştırılmış projelere geçiş
Negin BAVILI 2017 Popülizmin neresindeyiz? Toplumsal refah üzerine bir araştırma: İran deneyimi
Recep AYDIN 2017 1980’li yıllarda Türkiye’de siyasal iktidar ve bürokrasi arasındaki ilişki
Recep FEDAİ 2017 Dünya Bankası’nın Türkiye’de sağlık politikalarına etkisi: sağlıkta dönüşüm programı
Emine Yönden Pehlivan 2016 Kamu Emek Sürecinin Kapitalist Meta Üretim Niteliği Kazanması: Akademik Emek Süreci Örneği
Burcu BAYRAK 2016 Yönetim Sosyolojisi: Bir Konflasyon Denemesi
Ahmet BARBAK 2015 Türkiye’de askeri yönetim alanının dönüşümü
Osman Gökhan HATİPOĞLU 2015 Amerikan yönetim düşüncesinin doğuşu (1776-1920)
Sevinç SOYOCAK ÖZALP 2015 Devletin iktisadi kalkınmaya yönelik örgütlenmesi: Çorum örneği
Süha Oğuz ALBAYRAK 2015 Türkiye’de kamu personel rejiminde kopuş ve kariyer uzmanlık sistemi
Ahmet APAN 2014 Türkiye’de mülki idare: Tarihsel gelişimi ve işlevsel dönüşümü
Recep Erdem ERKUL 2014 Türkiye’de e-Devlet Sürecinde Aktörlerin Algıları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Mehmet Vecdi GÖNÜL 2013 Sanayileşme ve Batılılaşma sürecinde Türkiye’de teknolojik belirlenmişlik: Bir model önerisi olarak offset uygulaması
Mısra CİĞEROĞLU ÖZTEPE 2013 Kamu yönetiminde etik sorunu: Türk kamu yönetiminde etik sisteminin eleştirel çözümlemesi
Shahram BEGZADEH 2013 İran’da Sağlık Alanında Toplam Kalite Yönetimi: Devlet Hastaneleri Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma
Ali SOMEL 2012 Kamulaştırmanın Dönüşümü: Özel Yarar İçin Kamulaştırmanın Gelişimi ve Türkiye’de Kamu Politikasına Yansımaları
Esra DİK 2012 Türkiye’de bakanlık sistemi ve geleceği
Mehmet CANGİR 2011 Merkeziyetçilik ademi merkeziyetçilik sarmalında yetki genişliği
Oğuz Serkant AKIN 2011 Küreselleşme sürecinde Türkiye’de bürokrasi kavram ve olgusu üzerine bir inceleme
Ozan ZENGİN 2011 Verimlilik: Kuramsal bir çözümleme ve kamu yönetimi disiplini
Özkan LEBLEBİCİ 2011 Tarımda küreselleşme bağlamında değer zincirleri ve Türkiye’ de şeker üzerine bir inceleme
Serdar EKİNCİ 2011 Devletin dönüşümünün güvenlik alanına yansıması: Türkiye’de güvenlik yönetişimi
Yılmaz DEMİRHAN 2011 Türk Kamu Yönetiminde E-Devlet Politikası ve Yönetimi
Algan Fatma MÜGE 2010 Çok uluslu şirketlerin uluslararası karar alma süreçlerine etkileri – Avrupa Sanayiciler Birliği-
Barış ÖVGÜN 2010 Bürokrasiden Yönetişime Yönetim Biçiminin Değişimi
Bülent BÜBER 2010 Yeni Bir Çatışma Alanı: Kamu Alımları
Can Umut ÇİNER 2010 Devlet Reformunda Yerelleşme ve Bölgeselleşme: Türkiye’ye Karşılaştırmalı Bir Bakış
Esra Ebru MAVİ 2010 1960 Sonrasında Sağlık Personeli Politikası
F. Müge ALGAN 2010 Çokuluslu Şirketlerin, Uluslararası Karar Alma Süreçlerine Etkileri-Avrupa Sanayiciler Birliği
Feyzi YAR 2010 Türkiye’de Kamu Görevlileri Sendikalarının Toplu Pazarlık Sistemindeki Etkililiği
Lütfi YALÇIN 2010 Kamu Yönetimi Kuramları: Yöntembilimsel Bir Değerlendirme
Mensulu AMANGALIYEVA 2010 Kazakistan’da Kamu Yönetimi Reformu
Mustafa ALTUNOK 2010 Türkiye’de Kamu Yönetimi Düşüncesinin Gelişimi: Tarihsellik ve Disipliner Bağımlılık
Nazım KARTAL 2010 İl Özel İdarelerinin Yeniden Yapılanması: Uygulama Aşaması Üzerine Bir Çözümleme
Osman DURAN 2010 Kamu Yönetimi Reformu Çerçevesinde Türk Su Yönetimi
Aytül Güneser DEMIRCI 2009 Kamu Personel Sistemleri Analizi: Türkiye’de Kadro ve Kariyer Sistemleri Gerilimi
Esra Ergüzeloğu KİLİM 2009 Türkiye’de Adalet Yönetimi
Sabrina KAYIKÇI 2009 Türkiye’de Kırsal Alan Yönetimi
Tahereh AHİN 2009 İran’da Kamu Yönetimi Reformu
Taylan KOÇ 2009 Yerel demokrasi, katılım ve yönetişim: Adana örneği
Tekin AVANER 2009 Kamu Yönetimi Reformu: Bağımlılık Bağlamında Reformun Antropolojisi
Mehmet ATALAY 2008 Kamu Yönetimi Disiplininde Dwight Waldo Düşüncesi
Bülent BÜBER 2008 Yeni bir çatışma alanı: Kamu alımları
Cengiz EKİZ 2008 Türkiye’de Tekelleşme ve Rekabet Yönetimi: Çimento Sektörü Örneğ
İlhan DAĞDELEN 2008 Neo-Liberal Mali Politikanın Ardıl Değerlendirmesi
Levent KALYON 2008 Cumhuriyet Dönemi Savunma Politikaları
Mehmet ATALAY 2008 Kamu yönetimi disiplininde Dwight Waldo düşüncesi
Nejat TAMZOK 2008 Kamu Politikası Analizi: Elektrik Enerjisi Sektörü
Nevzat Fırat KUNDURACI 2008 Küreselleşme Çağında Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınma Sorunu
Recep REHİMLİ 2008 Azerbaycan’da Memurlar: Haklar, Yükümlülükler, Denetim
Eldar ASLANOV 2007 Azerbaycan’da Kamu Yönetimi Reformu
Hülya Kendir ÖZDİNÇ 2007 Neoliberal Politikalar ve Bölge Yönetimi Sorunu: Türkiye Deneyimi
Mustafa KARABULUT 2007 İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi
Nuray KESKİN 2007 Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi: Türkiye’de İllerin Yönetimi
Selime GÜZELSARI 2007 Küresel Kapitalizm ve Devletin Dönüşümü Türkiye’de Mali İdarede Yeniden Yapılanma
Gökhan GÜNAYDIN 2006 Avrupa Birliği Genişleme Sürecinde Türkiye Kırsal ve Tarımsal Politikalar
Murat USTA 2006 Bağımsız İdari Otorite Sistemi İçinde Rekabet Kurulu
Uysal KERMAN 2006 Türkiye’de Devletin Küçültülmesi Sorunu
Ahmet Erhan YÜKSEK 2005 Türk Kamu Yönetiminde Önderlik Davranışı
Emine Özlem KÖROĞLU 2005 Kamu İşletmeciliği Anlayışı ve Kamu İstihdamına Etkileri
Gül ÖZATAY 2005 Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın İdari Bağımsızlığı
Hüseyin YAYMAN 2005 Türkiye’nin İdari Reform Politiği
İpek ÖZKAL SAYAN 2005 Türkiye’de Kamu Personel Sisteminin Gelişimi
Aslı YAĞMURLU 2004 Türk Kamu Yönetiminde Astlardan Üstlere Doğru Biçimsel İletişim Davranışı
Koray KARASU 2004 Kuram ve Uygulamada Kamu Örgütleri
Onur Ender ASLAN 2004 Kamu Personel Rejiminin Evrimi
Ömer Faruk GÜNAY 2004 Üst Düzey Kamu Yöneticilerinin Yetiştirilmesi
Örsan AKBULUT 2004 Kapitalist Devlette Siyaset ve Yönetim İlişkisi
Bayram COŞKUN 2003 Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma; 1990lı Yıllardaki Gelişmeler ve İŞKUR Örneği’nin İncelenmesi
Özden AKIN 2003 Yönetişim ve Katılım: Yerel Gündem 21   Süreci ve Uygulamaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Türkiye – Almanya)
Abdullah ÇELİK 2002 Türkiye’de Belediye Başkanlarının Görevinin Son Bulması ve Yeni Bir Örneği
Mehmet Ulvi SARAN 2001 Küreselleşme Sürecinde Kamu Yönetiminde Değişim ve Kamu Hizmetleri Alanında Toplam Kalite Yönetimi
Recep SANAL 2000 Türkiye’de İllerin Yeniden Düzenlenmesi
Selma ACUNER 1999 Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliği ve Kurumsallaşma Süreci
Seriye SEZEN 1998 Değişme Sürecinde Türkiye’de Planlama ve Planlama Örgütü
Necat AKSU 1997 Türk Kamu Yönetiminde Danışman Kurumlar ve Danışmanlar
Sema ÖZÇER 1996 İmalat Sanayi İşletmelerinde Organizasyon Yapıları ve Yönetim Biçimlerinin Yaratıcılık Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi
Cahit EMRE 1993 Toplumsal Kültürel Etmenler Açısından Türk Kamu Yönetimi Üzerinde Bir İnceleme