Yeterlik

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

YÖNETİM BİLİMLERİ

DOKTORA YETERLİK SINAVI

2009- 2010 – Bahar Dönemi

Yazılı ve sözlü sınav tarihleri ile jüriler, okulda ilgili panoda ayrıca ilan edilecektir. Tüm adaylar yazılı sınava aynı gün ve yerde topluca gireceklerdir. Yazılı sınavda aşağıda belirtilen ana alanların her birinden birer adet olmak üzere toplam üç soru sorulacaktır. Sözlü sınav, ana ve alt alanların tümünü kapsar.

 Ana Alanlar:

• Yönetim (İdare) Tarihi ve Yönetim Düşünü Tarihi

• Yönetim Bilimi / Kamu Yönetimi Kuram ve Yöntem Sorunları

• Türk Kamu Yönetimi

 

Alt Alanlar:

• Kamu Politikası

• Planlama Yönetimi

• Personel Yönetimi

• Karşılaştırmalı Yönetim

• Değişme ve Reform

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YETERLİK SINAVI

Doktora yeterlik sınavı

             MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğine yönelik temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Sınavın tarih ve saati anabilim dalının bildirimi ile enstitü müdürlüğünce ilan edilir.

             (2) Kredilerini ve seminerini/seminerlerini tamamlayan ve enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren öğrenciler başvuruları üzerine yeterlik sınavına girebilirler. Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen her öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar,  dört yıllık lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen her öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

             (3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı akademik kurulu tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi bir yıldır. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

             (4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Enstitü yönetim kurulu, yeterlik sınavlarının yapılış şekli ve değerlendirilme koşullarını belirleyebilir.

             (5) Yeterlik sınavında başarısız olan ya da koşullarını yerine getirdiği hâlde yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, bir sonraki yeterlik sınavı döneminde tekrar sınava girmek zorundadır. Bu sınava da girmeyen veya bu sınavda da başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.