Tezler

YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

TAMAMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

Lisansüstü Tezler Raporu -1993-2010, 17 Mayıs 2010

YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMI

TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ

En son savunulan tezden geriye doğru sıralamayla

YAZAR YIL TEZ BAŞLIĞI DÜZEY
NEGİN BAVILI 2017 Popülizmin neresindeyiz? Toplumsal refah üzerine bir araştırma: İran deneyimi Doktora
RECEP AYDIN 2017 1980’li yıllarda Türkiye’de siyasal iktidar ve bürokrasi arasındaki ilişki Doktora
İBRAHİM GÜL 2017 Elitizm ve bürokrasi: Türkiye örneği Doktora
AZİZ KÜÇÜK 2017 Kapitalist devlette sağlık hizmetlerinin örgütlenmesindeki dönüşüm: Türkiye üzerine bir analiz Doktora
RECEP FEDAİ 2017 Dünya Bankası’nın Türkiye’de sağlık politikalarına etkisi: sağlıkta dönüşüm programı Doktora
MEHMET YAVUZ 2017 Kamu yatırımlarının yönetimi: Müstakil projelerden toplulaştırılmış projelere geçiş Doktora
İSMAİL BAHADIR TURAN 2017 Alman yönetim düşüncesinin tarihi: Kameral-polizey bilimden devlet bilimine Doktora
SEVİNÇ SOYOCAK ÖZALP 2015 Devletin iktisadi kalkınmaya yönelik örgütlenmesi: Çorum örneği Doktora
AHMET BARBAK 2015 Türkiye’de askeri yönetim alanının dönüşümü Doktora
SÜHA OĞUZ ALBAYRAK 2015 Türkiye’de kamu personel rejiminde kopuş ve kariyer uzmanlık sistemi Doktora
OSMAN GÖKHAN HATİPOĞLU 2015 Amerikan yönetim düşüncesinin doğuşu (1776-1920) Doktora
AHMET APAN 2014 Türkiye’de mülki idare: Tarihsel gelişimi ve işlevsel dönüşümü Doktora
MEHMET VECDİ GÖNÜL 2013 Sanayileşme ve Batılılaşma sürecinde Türkiye’de teknolojik belirlenmişlik: Bir model önerisi olarak offset uygulaması Doktora
MISRA CİĞEROĞLU ÖZTEPE 2013 Kamu yönetiminde etik sorunu: Türk kamu yönetiminde etik sisteminin eleştirel çözümlemesi Doktora
ESRA DİK 2012 Türkiye’de bakanlık sistemi ve geleceği Doktora
OĞUZ SERKANT AKIN 2011 Küreselleşme sürecinde Türkiye’de bürokrasi kavram ve olgusu üzerine bir inceleme Doktora
ÖZKAN LEBLEBİCİ 2011 Tarımda küreselleşme bağlamında değer zincirleri ve Türkiye’ de şeker üzerine bir inceleme Doktora
OZAN ZENGİN 2011 Verimlilik: Kuramsal bir çözümleme ve kamu yönetimi disiplini Doktora
SERDAR EKİNCİ 2011 Devletin dönüşümünün güvenlik alanına yansıması: Türkiye’de güvenlik yönetişimi Doktora
MEHMET CANGİR 2011 Merkeziyetçilik ademi merkeziyetçilik sarmalında yetki genişliği Doktora
ALGAN FATMA MÜGE 2010 Çok uluslu şirketlerin uluslararası karar alma süreçlerine etkileri – Avrupa Sanayiciler Birliği- Doktora
BARIŞ ÖVGÜN 2010 Bürokrasiden yönetişime: Yönetim biçiminin değişmesi Doktora
LUTFİ YALÇIN 2010 Kamu yönetimi kuramları: Yöntembilimsel bir değerlendirme Doktora
TEKİN AVANER 2009 Kamu yönetiminde reform: Bağımlılık bağlamında reformun antropolojisi Doktora
AYTÜL GÜNEŞER DEMİRCİ 2009 Kamu personel sistemleri analizi: Türkiye’de kariyer-kadro gerilimi Doktora
TAYLAN KOÇ 2009 Yerel demokrasi, katılım ve yönetişim: Adana örneği Doktora
TAHEREH AHİN 2009 İran İslam Cumhuriyetinde kamu yönetimi Doktora
SABRİNA KAYIKCI 2009 Türkiye’de kırsal alan yönetimi Doktora
ESRA ERGÜZELOĞLU KİLİM 2009 Türkiye’de adalet yönetimi Doktora
CENGİZ EKİZ 2008 Türkiye’de tekelleşme ve rekabet yönetimi: Çimento sektörü örneği Doktora
BÜLENT BÜBER 2008 Yeni bir çatışma alanı: Kamu alımları Doktora
LEVENT KALYON 2008 Cumhuriyet Dönemi savunma politikaları Doktora
MEHMET ATALAY 2008 Kamu yönetimi disiplininde Dwight Waldo düşüncesi Doktora
İLHAN DAĞDELEN 2008 Türk finansal sistemini küreselleştirme politikası’nın ardıl değerlendirmesi Doktora
RECEP REHİMLİ 2008 Azerbaycan’da memurlar: Haklar, yükümlülükler, denetim Doktora
HÜLYA KENDİR ÖZDİNÇ 2007 Neoliberal politikalar ve bölge yönetimi sorunu: Türkiye deneyimi Doktora
NEJAT TAMZOK 2007 Kamu politikası analizi: Elektrik enerjisi sektörü Doktora
NURAY KESKİN 2007 Devletin toprak üzerinde örgütlenmesi: Türkiye’de illerin yönetimi Doktora
ELDAR ASLANOV 2007 Azerbaycan’da Kamu Yönetimi Reformu Doktora
SELİME GÜZELSARI 2007 Küresel kapitalizm ve devletin dönüşümü: Türkiye’de mali idarede yeniden yapılanma Doktora
GÖKHAN GÜNAYDIN 2006 Avrupa Birliği genişleme sürecinde Türkiye kırsal ve tarımsal politikalar Doktora
UYSAL KERMAN 2006 Türkiye’de devletin küçültülmesi sorunu Doktora
İPEK ÖZKAL SAYAN 2005 Türkiye’de kamu personel sisteminin gelişimi Doktora
EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU 2005 Kamu işletmeciliği anlayışı ve kamu istihdamına etkileri Doktora
AHMET ERHAN YÜKSEK 2005 Türk kamu yönetiminde önderlik davranışı Doktora
KORAY KARASU 2004 Kuram ve uygulamada kamu örgütleri Doktora
ONUR ENDER ASLAN 2004 Kamu personel rejiminin evrimi Doktora
ÖMER FARUK GÜNAY 2004 Üst düzey kamu yöneticilerinin yetiştirilmesi Doktora
ÖZDEN AKIN 2003 Yönetim ve katılım: Yerel Gündem 21 süreci ve uygulamaları üzerine karşılaştırmalı bir inceleme (Türkiye-Almanya) Doktora
BAYRAM COŞKUN 2003 Kamu yönetiminde yeniden yapılanma: 1990’lı yıllardaki gelişmeler ve İŞKUR örneği Doktora

1993-2010

DEMİRHAN, Yılmaz, Türk Kamu Yönetiminde E-Devlet Politikası ve Yönetimi, 2011

ALGAN, F. Müge, Çokuluslu Şirketlerin, Uluslararası Karar Alma Süreçlerine Etkileri-Avrupa Sanayiciler Birliği, 2010

AMANGALIYEVA, Mensulu, Kazakistan’da Kamu Yönetimi Reformu, 2010

ÖVGÜN, Barış, Bürokrasiden Yönetişime Yönetim Biçiminin Değişimi, 2010

BÜBER, Bülent, Yeni Bir Çatışma Alanı: Kamu Alımları, 2010

DURAN, Osman, Kamu Yönetimi Reformu Çerçevesinde Türk Su Yönetimi, 2010

MAVİ, Esra Ebru, 1960 Sonrasında Sağlık Personeli Politikası, 2010

KARTAL, Nazım, İl Özel İdarelerinin Yeniden Yapılanması: Uygulama Aşaması Üzerine Bir Çözümleme, 2010

YALÇIN, Lütfi, Kamu Yönetimi Kuramları: Yöntembilimsel Bir Değerlendirme, 2010

ALTUNOK, Mustafa, Türkiye’de Kamu Yönetimi Düşüncesinin Gelişimi: Tarihsellik ve Disipliner Bağımlılık, 2010

ÇİNER, Can Umut, Devlet Reformunda Yerelleşme ve Bölgeselleşme: Türkiye’ye Karşılaştırmalı Bir Bakış, 2010

AVANER, Tekin, Kamu Yönetimi Reformu: Bağımlılık Bağlamında Reformun Antropolojisi, 2009

DEMIRCI, Aytül Güneser, Kamu Personel Sistemleri Analizi: Türkiye’de Kadro ve Kariyer Sistemleri Gerilimi, 2009 

KİLİM, Esra Ergüzeloğu, Türkiye’de Adalet Yönetimi, 2009

KAYIKÇI, Sabrina, Türkiye’de Kırsal Alan Yönetimi, 2009

AHİN, Tahereh, İran’da Kamu Yönetimi Reformu, 2009

KUNDURACI, Nevzat Fırat, Küreselleşme Çağında Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınma Sorunu, 2008.

REHİMLİ, Recep, Azerbaycan’da Memurlar: Haklar, Yükümlülükler, Denetim, 2008

EKİZ, Cengiz, Türkiye’de Tekelleşme ve Rekabet Yönetimi: Çimento Sektörü Örneği, 2008

ATALAY, Mehmet, Kamu Yönetimi Disiplininde Dwight Waldo Düşüncesi, 2008

DAĞDELEN, İlhan, Neo-Liberal Mali Politikanın Ardıl Değerlendirmesi, 2008

KALYON, Levent, Cumhuriyet Dönemi Savunma Politikaları, 2008

TAMZOK, Nejat, Kamu Politikası Analizi: Elektrik Enerjisi Sektörü, 2008

ASLANOV, Eldar, Azerbaycan’da Kamu Yönetimi Reformu2007

GÜZELSARI, Selime, Küresel Kapitalizm ve Devletin Dönüşümü Türkiye’de Mali İdarede Yeniden Yapılanma, 2007

KARABULUT, Mustafa, İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi, 2007

KESKİN, Nuray, Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi: Türkiye’de İllerin Yönetimi, 2007

ÖZDİNÇ, Hülya Kendir, Neoliberal Politikalar ve Bölge Yönetimi Sorunu: Türkiye Deneyimi,2007

GÜNAYDIN, Gökhan, Avrupa Birliği Genişleme Sürecinde Türkiye Kırsal ve Tarımsal Politikalar, 2006

KERMAN, Uysal, Türkiye’de Devletin Küçültülmesi Sorunu, 2006

USTA, Murat, Bağımsız İdari Otorite Sistemi İçinde Rekabet Kurulu, 2006

KÖROĞLU, Emine Özlem, Kamu İşletmeciliği Anlayışı ve Kamu İstihdamına Etkileri, 2005

ÖZATAY, Gül, Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın İdari Bağımsızlığı, 2005

ÖZKAL SAYAN, İpek, Türkiye’de Kamu Personel Sisteminin Gelişimi, 2005

YAYMAN, Hüseyin, Türkiye’nin İdari Reform Politiği, 2005

YÜKSEK, Ahmet Erhan, Türk Kamu Yönetiminde Önderlik Davranışı, 2005

AKBULUT, Örsan, Kapitalist Devlette Siyaset ve Yönetim İlişkisi,2004

ASLAN, Onur Ender, Kamu Personel Rejiminin Evrimi, 2004

GÜNAY, Ömer Faruk, Üst Düzey Kamu Yöneticilerinin Yetiştirilmesi, 2004

KARASU, Koray, Kuram ve Uygulamada Kamu Örgütleri, 2004

AKIN, Özden, Yönetişim ve Katılım: Yerel Gündem 21   Süreci ve Uygulamaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Türkiye – Almanya), 2003

COŞKUN, Bayram, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma; 1990lı Yıllardaki Gelişmeler ve İŞKUR Örneği’nin İncelenmesi, 2003

ÇELİK, Abdullah, Türkiye’de Belediye Başkanlarının Görevinin Son Bulması ve Yeni Bir Örneği, 2002

SARAN, Mehmet Ulvi, Küreselleşme Sürecinde Kamu Yönetiminde Değişim ve Kamu Hizmetleri Alanında Toplam Kalite Yönetimi, 2001

SANAL, Recep, Türkiye’de İllerin Yeniden Düzenlenmesi, 2000

ACUNER, Selma, Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliği ve Kurumsallaşma Süreci, 1999

SEZEN, Seriye, Değişme Sürecinde Türkiye’de Planlama ve Planlama Örgütü,1998

AKSU, Necat, Türk Kamu Yönetiminde Danışman Kurumlar ve Danışmanlar, 1997

ÖZÇER, Sema, İmalat Sanayi İşletmelerinde Organizasyon Yapıları ve Yönetim Biçimlerinin Yaratıcılık Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi, 1996

EMRE, Cahit, Toplumsal Kültürel Etmenler Açısından Türk Kamu Yönetimi Üzerinde Bir İnceleme, 1993

 

YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMI

TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

En son savunulan tezden geriye doğru sıralamayla ve her yıl kendi içinde alfabetik olarak

YAZAR YIL TEZ BAŞLIĞI DÜZEY
ABDURAHMAN AHMED SİRAJ 2016 İtalyan sömürge yönetimi ve Etiyopya’nın direnişi Yüksek Lisans
NAGEHAN ÖZSOY 2016 Uygulamada yönetişim: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı örneği Yüksek Lisans
TURGUT ATASOY 2016 Türk askeri yönetiminin dönüşümü: Osmanlı’dan 1980’lere Yüksek Lisans
EVRİM KARA 2016 Devlet-kolluk ilişkisi kapsamında jandarma ve Türk Jandarması Yüksek Lisans
MEHMET NURİ BAŞARAN 2016 Kamu denetiminde dönüşüm bağlamında Mülkiye Teftiş Kurulu Yüksek Lisans
ŞULE NUR ÖZKAN ERDOĞAN 2016 Mahalle ve Türkiye’de mahalle muhtarlığı Yüksek Lisans
EROL UĞRAŞ ÖÇAL 2016 Mülki sınırlarda büyükşehir belediye örgütlenmesi: Ordu Büyükşehir Belediyesi örneği Yüksek Lisans
EREN EROĞLU 2015 Özel askeri şirketlerin devlete etkileri Yüksek Lisans
ADNAN TÜRKDAMAR 2015 Sivil savunma örgütlenmesinin ve politikasının değişimi Yüksek Lisans
NAZMİ KÜÇÜKYAĞCI 2015 Kamu yönetimi reformunda bakanlıklar: 2011 örneği Yüksek Lisans
ELNUR CHIRAGOV 2015 Üniversitelerin kamusallığı: Kamusal üniversitenin çöküşü Yüksek Lisans
İLKAY TOSUN 2014 Kriz-reform ilişkisi bağlamında Türkiye’de kamu yönetimi reform süreçleri Yüksek Lisans
ABDULSAMET GÜRBÜZ 2014 Üretim sistemleri ve meta fetişizmi Yüksek Lisans
MERYEM ÇAKIR 2014 1980 sonrası kamu hizmeti kavramının dönüşümü üzerine bir inceleme Yüksek Lisans
DENİZ GÖKÇE KARAHAN 2014 Kamu yönetimi disiplinine Marcuse ve Horkheimer etkisi Yüksek Lisans
HÜLYA ÖZÇAĞLAR 2014 Türkiye’de bucak yönetimi Yüksek Lisans
LEVENT DEMİRELLİ 2014 2002 yılı sonrasındaki demiryolu yatırımları temelinde Türkiye’deki ulaştırma politikasının dönüşümü Yüksek Lisans
ELVİRA SHOMAYEVA 2014 Rusya’da kamu personel sistemi Yüksek Lisans
İMREN PINAR DÜLGAR 2014 Kamu istihdamında esnekleşme Yüksek Lisans
BURÇİN GÜNGÖR 2014 Memurlar için özel yargılama usulü: Güvence-ayrıcalık bağlamında bir çözümleme Yüksek Lisans
ŞEYMA EŞKİ ÇAYLAK 2014 Amerika Birleşik Devletleri’nde kamu yönetimi etiğinin yapı ve işleyişi Yüksek Lisans
SEYİT AZAK 2014 Bir kamu politikası analizi olarak Türkiye’de uyuşturucu ile mücadele Yüksek Lisans
ENES SEZGİN 2014 Türk Silahlı Kuvvetleri’nin özerkliği ve Türkiye’de askeri reform süreci: 1999-2013 Yüksek Lisans
HALEH ALAMTABRİZ 2014 Ortadoğu’da siyasal İslam İran, Mısır ve Suudi Arabistan örnek ülkeleri için islami siyasal yapı ve sosyal adaletin karşılaştırmalı incelemesi Yüksek Lisans
KANYKEI ERALIEVA 2013 Kırgızistan’da teknoloji ve çalışma hayatı Yüksek Lisans
AZİZ KAYNAK 2013 Emperyal modernlik ve II. Abdülhamid Dönemi eğitim reformları Yüksek Lisans
DJAHAN MURADOVA 2013 Ombudsmanlık kurumu ve Türkiye’de uygulanabilirliği Yüksek Lisans
GÖNÜL TURGUT 2012 Kalkınma paradigmasına eleştirel bir bakış Yüksek Lisans
AHMET MİRAÇ SÖNMEZ 2011 Türkiye’de kamu personel rejiminde yardımcı hizmetler sınıfında alt işverenlik: Sağlık Bakanlığı üzerine bir araştırma Yüksek Lisans
ARIN HÜNLER 2010 İç güvenlik hizmetlerinde özelleştirme ve 5188 sayılı kanun Yüksek Lisans
CEM AFŞİN AKBAY 2010 Avrupa yerel topluluklar veya yönetimler arasında sınırötesi işbirliği çerçeve sözleşmesi ve Türkiye uygulaması Yüksek Lisans
FATİH DOĞAN 2010 Polis ve jandarma teşkilatları açısından iç güvenlik yönetimi, sorunları ve değişimi Yüksek Lisans
PINAR BİLGEN 2009 Turizm yönetimi ve yeniden yapılanması Yüksek Lisans
NİLAY SONUVAR 2009 E-devlet kavramı ve uygulamaları: Sosyal Güvenlik Kurumu örneği Yüksek Lisans
EBRU ÜNVER 2008 Ombudsmanlık sistemi ve Türk kamu yönetimi’nde ombudsmanlık Yüksek Lisans
SONAY SAATCI 2007 Türk idare sisteminde ?sorumluluk?tan ?hesapverebilirlik?e geçiş Yüksek Lisans
BELGİN BÜYÜKBUĞA 2007 Üst kademe yöneticilik kavramı ve Türkiye’deki araştırmalar üzerine bir inceleme Yüksek Lisans
CAVİDE PINAR VAROĞLU 2007 Elektrik yönetiminde kamudan piyasaya geçiş üzerine bir inceleme Yüksek Lisans
REMZİ ÇİFTEPINAR 2007 Bürokrasinin kuruluşunda plan ve bütçe komisyonunun yeri Yüksek Lisans
CEVAT ÖZGÜR AKBOR 2007 Uluslararası hava sahası yönetimi Yüksek Lisans
ERDOĞAN TEMİZYÜREK 2007 Türkiye’de il sayısının artması, taşra birimlerinin bölünmesi ve bunun beraberinde getirdiği sorunlar Yüksek Lisans
NESRİN ALTUNTAŞ 2007 Türkiye’de reform yönetimi Yüksek Lisans
DOĞAN DEMİRDAŞ 2006 Son düzenlemeler ışığında mülki idare amirliği sistemi ve uygulama örnekleri Yüksek Lisans
ÖMER GÜNDÜZ 2006 Türkiye’de sosyal güvenlik kurumlarını birleştirme politikası Yüksek Lisans
COŞKUN SAYMAN 2006 Dwight Waldo ve yönetim yazını Yüksek Lisans
ÖMER ÖZCAN 2006 Kamu yönetiminde şeffaflaşma ve bunun idari usul yasa tasarısı açısından değerlendirilmesi Yüksek Lisans
UMUT ÖZŞEN 2006 Cumhuriyet dönemi bütçe yönetimi üzerine bir inceleme Yüksek Lisans
OSMAN ERDOĞMUŞ 2006 Kamu yönetiminde idari ve denetsel açıdan Ombudsman kurumu: Türkiye örneği Yüksek Lisans
TURGUT TATAR 2006 Türk kamu yönetiminde idari reformlar bağlamında reform yönetimi Yüksek Lisans
NİMETULLAH SUCU 2006 Küreselleşme, bireyselleşme ve örgüt kuramının yeniden yorumu: Toplam kalite yönetimi Yüksek Lisans
SENA GÜRSOY 2006 Merkezi idare ve yerel yönetimler açısından bölgesel turizm planlaması Yüksek Lisans
SİBEL ÖZKALE 2006 TÜSİAD’ın Türk eğitim sistemine bakışı Yüksek Lisans
FATMA İLKNUR DEMİR 2005 Kamu yönetiminde değişimin sorgulanması: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu örneği Yüksek Lisans
CANSU GÜRPINAR 2005 Bir devlet kalkınmacılığı modeli: Türkiye şeker fabrikaları anonim şirketi Yüksek Lisans
OKAN LEBLEBİCİER 2005 Kamu hizmetlerinin sunulmasında alternatif arayışlar: Yapı-işlet-devret modeli ve İzmit Yuvacık Barajı örneği Yüksek Lisans
OZAN ZENGİN 2005 OECD düzenleyisi reformaları üzerine bir inceleme Yüksek Lisans
MUSTAFA ÇELİK 2005 Bölgesel kalkınma ajansları Yüksek Lisans
MEHMET NAR 2005 Tahkimin kamu hizmetlerine uygulanma sorunsalı ve olası sonuçları Yüksek Lisans
CEM DAĞLAR 2005 Türkiye’de baskı grubu olarak işveren örgütleri Yüksek Lisans
FERHAT DEMİR 2005 Futbol olgusu ve futbolda asayiş yönetimi Yüksek Lisans
TARIK SOYDAN 2004 Devletin yeniden yapılandırılması ve kamu sendikaları Yüksek Lisans
ALİ YILMAZ 2004 Avrupa polis modelleri ve Türk polis sistemi Yüksek Lisans
ÖZGÜR SEMİZ 2004 Batı’da veTürkiye’da fikri hakların gelişim süreci ve günümüzdeki durumu Yüksek Lisans
ARAZ ASLANLI 2004 Karabağ sorunu ve çözüm ilkeleri Yüksek Lisans
CAN UMUT ÇİNER 2004 Çalışma yönetiminin dönüşümü: Sosyal politikadan işgücü yönetimine Yüksek Lisans
TÜLAY BAYDAR 2004 Yönetim etiği açısından İngiltere’deki kamu yönetimi uygulamaları Yüksek Lisans
SERDAR ŞENTÜRK 2003 Türk kara havacılığında, uçuş ekibi kaynaklarının yönetimi Yüksek Lisans
MUSTAFA CİHAD FESLİHAN 2003 Türkiye’ de e-devlet polikitikası ve örgütlenmesi Yüksek Lisans
BAYRAM SERDAR ARDUÇ 2003 Ulusal güvenlik siyasetinin oluşturulması Yüksek Lisans
ADNAN LEVENT MUDUN 2003 Yönetim kurumları çerçevesinde askeri idare sistemi Yüksek Lisans
TEKİN AVANER 2003 1980 sonrası devletin yeniden yapılandırılması ve bağımsız idari otoriteler Yüksek Lisans
UĞUR SELÇUK CENGİZ 2003 Uluslararası örgütlerde bürokrasi ve NATO örneği Yüksek Lisans
FATİH BEREN 2003 Güvenlik hizmetlerinde yöneten-yönetilen ilişkilerinin etik değerler bağlamında incelenmesi: Emniyet örgütü örneği Yüksek Lisans
DİREN ÇAKMAK 2003 1850-2002 yıllarında Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiye’sinde toplum ve iktidar ilişkileri bağlamında telif haklarına ilişkin yasal düzenlemelerin değerlendirilmesi Yüksek Lisans
HAYATİ TAŞDAN 2003 Türkiye’de Mülki İdare Akademisi Yüksek Lisans
FEYZİ YAR 2002 Başarı değerlendirmesinin ve başarı değerlendirmesine dayalı ücretlendirmenin kamu yönetiminde uygulanabilirliği Yüksek Lisans
EMİNE KARAKUŞ 2002 Türkiye’de yönetimin yeniden düzenlenmesinde siyasal irade ve siyasal kararlılık sorunu (1985’den sonra) Yüksek Lisans
HÜSEYİN GÜRBÜZ 2002 Polis-halk ilişkileri Yüksek Lisans
HÜLYA KENDİR 2000 Türkiye’de tarım sektörü yönetiminde değişim Yüksek Lisans
FARUK ATAAY 1999 Türkiye’de devletin yeniden yapılandırılması ve özelleştirme -Elektrik enerjisi sektörü örneği- Yüksek Lisans

1993-2010

ZHUMASHOV, Yerkebulan, Kazakistan Cumhuriyeti’nde Yerel Yönetim Reformları: Kolhoz ve Sovhoz Sisteminin Çözülmesi ve Yeni Yapılanma, 2010

AKBAY, Cem Afşin, Avrupa Yerel Topluluklar ve Yerel Yönetimler Sınırötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesi ve Türkiye, 2010

HÜNLER, Arın, İç Güvenlik Hizmetlerinde Özelleştirme ve 5188 Sayılı Kanun, 2010

SONUVAR, Nilay, E-Devlet Kavramı ve Uygulamaları: Sosyal Güvenlik Kurumu Örneği, 2009

POLAT, Mehtap, Türkiye’de Sağlık Alanında Toplam Kalite Yönetimi: Devlet Hastaneleri Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma, 2009

KARATAŞ, Nazan, Türkiye’de Kamu Personel Sisteminde Dönüşüm: Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Bir Araştırma, 2009

BİLGEN, Pınar, Turizm Yönetimi ve Yeniden Yapılanma, 2009

ÇİFTEPINAR, Remzi, Bürokrasinin Kuruluşunda Plan ve Bütçe Komisyonunun Yeri, 2008

ALTUNTAŞ, Nesrin, Türkiye’de Reform Yönetimi, 2007

ATAMAN, Ayşe Rüya, Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları, 2007

BÜYÜKBUĞA, Belgin, Üst Kademe Yöneticilik Kavramı ve Türkiye’deki Araştırmalar Üzerine Bir İnceleme, 2007

KILIÇ, Bülent, İstihdam Türleri ve Hizmet Alanlarına Göre Kamu Yönetiminde Personel Değerlendirme, 2007

SAATÇİ, Sonay, Türk İdare Sisteminde Hesapverebilirliğe Geçiş, 2007

TEMİZYÜREK, Erdoğan, Türkiye’de İl Sayısının Artması, Taşra Birimlerinin Bölünmesi ve Bunun Beraberinde Getirdiği Sorunlar, 189 sayfa, 2007

VAROĞLU, Cavidan PınarElektrik Yönetiminde Kamudan Piyasaya Geçiş Üzerine Bir İnceleme, 2007

CANALP, Ekrem, Avrupa Birliği Hukuku’nun Üye Ülkelerin Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkileri, 2006

ÇELİK, Fikret, Türkiye’de Gelir İdaresi’nin Yeniden Yapılandırılması Çalışmaları ve Dünya Uygulamaları, 2006

DEMİRDAŞ, Doğan, Son Düzenlemeler Işığında Mülki İdare Amirliği Sistemi ve Uygulama Örnekleri, 2006.

ERDOĞMUŞ, Osman, Kamu Yönetiminde İdari ve Denetsel açıdan Ombudsman Kurumu, 2006

ERTÜRKMEN, Cevdet, Afet Yönetimi, 2006

GÜNDÜZ, Ömer, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumlarını Birleştirme Politikası2006

GÜRSOY, Sema, Merkezi İdare ve Yerel Yönetimler Açısından Bölgesel Turizm Planlaması, 2006

KOCAMAN, Ömer, Belediyelerde Halkla İlişkiler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği, 2006

OĞUZ, Bahadır, İl Özel İdareleri, 2006

ORHAN, Mithat, Yönetimde Verimlilik Etkenlik ve Türk Kamu Yönetiminin Geliştirilmesi, 2006

ÖZCAN, Ömer, Kamu Yönetiminde Şeffaflaşma ve Bunun İdari Usul Yasa Tasarısı Açısından Değerlendirilmesi, 2006

ÖZKALE, Sibel, TÜSİAD’ın Türk Eğitim Sistemi’ne Bakışı, 2006

ÖZŞEN, Umut, Cumhuriyet Dönemi Bütçe Yönetimi Üzerine Bir İnceleme, 2006

SAYMAN, Coşkun, Dwight Waldo ve Yönetim Yazını, 2006

SUCU, Nimetullah, Küreselleşme, Bireyselleşme, Örgüt Kuramının Yeni Yorumu: Toplam Kalite Yönetimi, 2006

ŞAKALAK, Köksal, Kamu Bürokrasimiz, Sorunları ve Çözüm Önerileri, 2006

TATAR, Turgut, Türk Kamu Yönetiminde İdari Reformlar Bağlamında Reform Yönetimi, 2006

DAĞLAR, Cem, Türkiye’de Baskı Grubu Olarak İşveren Örgütleri, 2005

DEMİR, Fatma İlknur, Kamu Yönetiminde Değişimin Sorgulanması: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Örneği, 2005

DEMİR, Ferhat, Futbol Olgusu ve Futbolda Asayiş Yönetimi, 2005

DEMİRAYAK, İsmail Altan, Türkiye’de Memur Disiplin Hukuku, 2005

GÜRPINAR, Cansu, Bir Devlet Kalkınmacılığı Modeli: Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, 2005

LEBLEBİCİLER, Okan, Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Alternatif Arayışlar: Yapı-İşlet-Devret Modeli ve İzmit Yuvacık Barajı Örneği, 2005.

NAR, Mehmet, Tahkimin Kamu Hizmetlerine Uygulama Sorunsalı ve Olası Sonuçları, 2005

ÖZCAN, Ömer, Kamu Yönetiminde Şeffaflaşma ve Bunun İdari Usul Yasa Tasarısı Açısından Değerlendirilmesi, 2005

YUMURTACI, Çağlar, Avrupa Konseyi’nde Danışman Bir Organ, 2005

ZENGİN, Ozan, OECD Düzenleyici Reformları Üzerine Bir İnceleme, 2005

ASLANLI, Araz, Karabağ Sorunu ve Çözüm İlkeleri, 2004

BAYDAR, Tülay, Yönetim Etiği Açısından İngiltere’deki Kamu Yönetimi Uygulamaları, 2004

ÇİNER, Can Umut, Çalışma Yönetiminin Dönüşümü: Sosyal Politikadan İşgücü Yönetimine, 2004

ÇOLAK, Hikmet, Yerel Yönetimlerde İdari Vesayet Denetimi ve Yerel Yönetimlerin Özerkliği, 2004

GÜL, Davut, Çevre Politikalarının Oluşturulma Süreci, 2004

MAKAS, Mehmet, Kültür Tabiiat Varlıklarını Korumada Yerel Yönetimlerin Yeri ve Önemi, 2004

ÖVGÜN, Barış, Türkiye’de KİT Olgusu, 2004

SEMİZ, Özgür, Batı’da ve Türkiye’de Fikri Hakların Gelişim Süreci ve Günümüzdeki Durumu, 2004

SOYDAN, Tarık, Devletin Yeniden Yapılandırılması ve Kamu Sendikaları, 2004

UÇGUN, Abdullah, Kırsal Kalkınmada Mülki idare Amirlerinin Rolü, 2004

YILMAZ, Ali, Avrupa Polis Modelleri ve Türk Polis Sistemi, 2004

YILMAZ, Fatih, Türk Kamu Yönetiminde Yozlaşma, 2004

ADA, Ali, Belediyelerimizde Personel Sorunları, 2003

ALIYEV, Vügar, Yerel Yönetim Gelirleri: Azerbeycan Ömeği, 2003

ARDUÇ, B.Serdar, Ulusal Güvenlik Siyasetinin Oluşturulması, 2003

AVANER, Tekin, 1980 Sonrası Devletin Yeniden Yapılandırılması ve Bağımsız İdari Otoriteler, 2003

BALCI, Ozan, Kamu Sektöründe Üst Düzey Yöneticilerin Yetiştirilmesi, 2003

BEREN, Fatih, Güvenlik Hizmetlerinde Yöneten-Yönetilen İlişkilerinin Etik Değerler Bağlamında İncelenmesiEmniyet Örgütü Örneği, 2003

CENGIZ, U.Selçuk, Uluslararası Örgütlerde Bürokrasi ve NATO Örneği, 2003

DEMIRHAN, Yılmaz, Türkiye’de Memur Sendikacılığı, 2003

DEMIRYÜREK, Mustafa Sefa, Futbolda Şiddet Olgusu ve Futbol Karşılaşmalarının Güvenlik Yönetimi, 2003

DEMİRCİOĞLU, Cemalettin, Türkiye İçin Sürdürülebilir Enerji Çevre Politikaları, 2003

EĞERCİ, Ahmet, Rekabet Kurulu Kararlarının Hukuki Niteliği ve Yargısal Denetimi, 2003

FESLİHAN, Mustafa Cihad, Türkiye’de e-Devlet Politikası ve Örgütlenmesi, 2003

KANTAY, Atilla, Kırsal Kesimde Çalışan Çocukların Geleceğe Yönlendirilmelerinde Mülki İdarenin Rolü, 2003

KARBUZ, Halil, Yerel Yönetimler ve Bilgi Teknolojileri, 2003

KARTAL, Nazım, Türk Kamu Yönetiminde Danışmanlık, 2003

KILIÇ, Erkan, Merkezi İdarenin Belediyeler Üzerindeki Denetimi, 2003

MUDUN, Adnan Levent, Yönetim Kuramları Çerçevesinde Askeri İdare Sistemi, 2003

ORAL, Avni, Toplam Kalite Yönetimi Tekniği ve Kamu Yönetiminde  Uygulanması Valilik ve Kaymakamlıklar İçin Model Önerisi, 2003

SARAYÖNLÜ, Sitare Kanşoy, Çokuluslu ve Uluslararası Örgütlerde Kültürel Farklılıkların Yönetimi, 2003

ŞENTÜRK, Serdar, Türk Kara Havacılığında Uçuş Ekibi Kaynaklarının Yönetimi, 2003

TAŞDAN, Hayati, Türkiye’de Mülki İdare Akademisi, 2003

YAR, Feyzi, Başarı Değerlendirmesi ve Başarı Değerlendirmesine Dayalı Ücretlendirmenin Kamu Yönetiminde Uygulanabilirliği, 2003

ALTAN, Rıfat, Küreselleşmenin Ulus Devlet Üzerine Etkisi, 2002

EMİN, Esra, Devlet Yönetimine Katılım Açısından Türk Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler, 2002

GÜRBÜZ, Hüseyin, Polis-Halk İlişkiler, 2002

ŞENER, Hasan Engin, Yönelti Bilimi ve Türkiye’de Kamusal Yöneltilerin Oluşturulması,2002

ATEŞ, Selahattin, İl Meclisleri ve İlçe Meclisleri 1992-2001, 2001

BABA, Şaban, Halkın Yönetime Katılması, 2001

KAPLAY, Ali, Toplam Kalite Yönetiminin Kamu Yönetiminde Uygulanabilirliği, 2001

KESKIN, Nuray, Telekomünikasyon Sektöründe Yeniden Yapılanma, 2001

KUNDURACI, Nevzat, Türkiye’de Özelleştirmede 1991-2001 Dönemi, 2001

YILMAZ, Sefer, İngiliz Ombudsmanı, 2001

BÜBER, Bülent, Bölgesel Kalkınma ve  GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı, 2000

COŞKUN, Ömer Faruk, Türk Kamu Yönetiminde Kamu Görevlilerinin Göreve Alınması, Uygulanması ve Sorunları, 2000

KENDİR, Hülya, Türkiye’de Tarım Sektörü Yönetiminde Değişim, 162 sayfa, 2000

KÖSE, Rahmi, İçgüvenlik Yönetimi, 2000

ÖZKAL, İpek, Sağlık Sektörü Örneğinde Türkiye’de Devletin Küçültülmesi ve Etkenleştirilmesi, 2000

RÜSTEMOĞLU, Erol, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türkiye, 2000

TORUK, Yılmaz, Türkiye’de Serbest Bölge Yönetimleri, 2000

USUPPAEV, Jorobek, Kırgızistan’da Yerel Yönetimin Gelişimi, 2000

ATAAY Faruk, Türkiye’de Devletin Yeniden Yapılandırılması ve Özelleştirme-Elektrik enerjisi sektörü örneği, 1999

BAKAN, Önder, Büyükşehir Belediye Yönetimi, İlçe Belediyeleri ile İlişkileri, Sorunları ve Çözüm Önerileri, 1999

BULGAN, Erkan, Kaymakam-Belediye Başkanı İlişkileri,1999

CANGIR, Mehmet, Tarihsel, Siyasal, Kültürel Yönleriyle Türkiye’de Bürokrasi, 1999

ÇATAKLI, İsmail, Yerel Özerklik Açısından Belediyelerin Durumu,1999

ÇEKMEN, Mehmet Murat, İl Özel Yönetimlerinin İşlevleri ve Mali Yapısı, 1999

ÇİFTÇİ, Orhan, 1580 Sayılı Belediye Kanununa Tabi Belediyeler Üzerinde Uygulanan İdari Vesayet Denetimi, 1999

DALKILIÇ, Mustafa, Türkiye’de Belediyelerin Mali Özerkliği ve İngiltere,1999

DIKBAŞ, Murat, Merkezi Yönetimle Yerel Yönetimler Arasındaki Görev ve Kaynak Bölüşümü (Akçal Denkleştirme), 1999

ERKIRAL TAVAS, Olcay, Yerel Yönetim Sistemi İçinde Belediyelerin Yeri ve Yeniden Yapılanma Sorunu, 1999

ERTAŞ, İsmail Hakkı, Yerel Yönetimlerde Özelleştirme ve Özelleştirmede Bir Yöntem Şirketleşme, 1999

ERTEN, Niyazi, Polis Örgütlerinde Personelin Hizmetimi Eğitimi (Türkiye’de ve İngiltere’de), 1999

FİKRİ, Amir Ahmed, 1960-1979 Yılları Arasında İran’da Dış Politika, 1999

HAKTANKAÇMAZ, M. İlker, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Merkez Örgütü Analizi,1999

IŞIK, Ayhan, Türkiye’de Genel Yönetimin Taşra Örgütünün Yerel Yönetimlerle İlişkileri, 1999

KARASU, Koray, Kamu Hizmetinin Örgütlenmesinde Yeni Yaklaşımlar ve Profesyonelleşme Olgusu, 1999

KILINÇ, Cemil, Türkiye’de Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi ve Güdülenmesi, 1999

MAYTALMAN, Metin, Genel Hatlarıyla Belediye Personel Rejimi, 1999

ÖZATA,Yasemin, Muhafazakar Parti  İktidar Döneminde İngiliz Kamu Hizmeti, 1999

ÖZDEMIR, Yusuf, Sıkıyönetim  Mahkemelerinin  Avrupa  İnsan  Hakları Sözleşmesi Işığında Değerlendirilmesi, 1999

ÖZER, Mehmet Akif, Türk Kamu Yönetiminin Siyasal Denetiminde TBMM’nin Etkenliği Sorunu, 1999

SEVİMLİ, İbrahim, Kamu Örgütlerinde Yönetici Eğitimi,1999

ŞENTÜRK, Bilal, Bir Yerel Yönetim Birimi Organı Olarak Belediye Meclisleri, Yapı ve İşlevleri,1999

TANIŞIR, Mehmet, Çevre Bakanlığının Örgütlenmesi ve İngiltere Örneği,1999

TAVAS, Taner, Terörizmim Bağlamında İntihar Saldırıları Örnek Olayı, 1999

TİRYAKİ, Bahri, Türkiye’de KİT’lerin Özelleştirilmesi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,1999

YILDIZ, Mehmet, Türkiye’de Belediyelerin Mali Yapılan ve 1980 Sonrası Değişim, 1999

AKBULUT, Örsan Ö., Kamusal Yönelti Sürecinde Başbakanlık Örgütü, 1998

KURT, Aytaç, Yönetimin Kamu Hizmetlerini Özel Kişilere Gördürme Yöntemleri Yap-İşlet-Devlet Modeli, 1998

ÖZDEMIR, Biltekin, Türk Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, 1998

ARSLAN Nagehan, Örgüt İklimi, 1997

KANDIL, Ali, Kentsel Katılım ve Baskı Grupları, 1997

AHIN, Tahereh, Türkiye’de ve İran’da Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler, 1995

DİKMEN, Ahmet Alpay, Kamu Çalışanlarında İş Doyumu ve Yaşam Doyumu, 1995

YILMAZ, Zübeyde, Kamu Yöneticilerinin Eğitimi, 1995

BULUT, Yılmaz, Merkez-Mahalli İdare İlişkilerinde İdari Vesayet, Belediyeler Örneği, 1994

UZUN, Şentürk, Türkiye’de 1980-1990 Yılları Arası Belediyelerin İdari ve Mali  Yapılarındaki Gelişmeler ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği, 1994

TAHARI, Mina, İran’da Yerel Yönetimin Gelişmesi, 1993