Lisansüstü Tezler Raporu -1993-2010, (17 Mayıs 2010)                                      

YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMI

TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

YAZAR YIL TEZ BAŞLIĞI
Hatice Duygu BANKOĞLU

Gülce Yüksel AKTUNA

2019

2019

Türkiye’deki Kalkınma Odaklı Bölge Anlayışının Değişimi ve Örgütlenmesi 

Teknoloji, e-devlet ve Kamu Yönetimi 

Pınar BERK 2018 Merkezileşme Yönünde Yeni Bir Reform: Kayyımlık
Gökçen ÖZLÜ 2017 Konfüçyüsçü Yönetim Düşüncesi: Joseon Hanedanlığı
Abdurrahman Ahmed SİRAJ 2016 İtalyan sömürge yönetimi ve Etiyopya’nın direnişi
Elif Balam SIZAN 2016 Kapitalizmin Krizleri ile Devleti Anlama: Kapitalist Form ve İşlev Tartışması
Erol Uğraş ÖÇAL 2016 Mülki sınırlarda büyükşehir belediye örgütlenmesi: Ordu Büyükşehir Belediyesi örneği
Evrim KARA 2016 Devlet-kolluk ilişkisi kapsamında jandarma ve Türk Jandarması
Mehmet Nuri BAŞARAN 2016 Kamu denetiminde dönüşüm bağlamında Mülkiye Teftiş Kurulu
Nagehan ÖZSOY 2016 Uygulamada yönetişim: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı örneği
Şule Nur ÖZKAN ERDOĞAN 2016 Mahalle ve Türkiye’de mahalle muhtarlığı
Turgut ATASOY 2016 Türk askeri yönetiminin dönüşümü: Osmanlı’dan 1980’lere
ADNAN TÜRKDAMAR 2015 Sivil savunma örgütlenmesinin ve politikasının değişimi
Elnur CHIRAGOV 2015 Üniversitelerin kamusallığı: Kamusal üniversitenin çöküşü
Eren EROĞLU 2015 Özel askeri şirketlerin devlete etkileri
Nazmi KÜÇÜKYAĞCI 2015 Kamu yönetimi reformunda bakanlıklar: 2011 örneği
Abdulsamet GÜRBÜZ 2014 Üretim sistemleri ve meta fetişizmi
Burçin GÜNGÖR 2014 Memurlar için özel yargılama usulü: Güvence-ayrıcalık bağlamında bir çözümleme
Deniz Gökçe KARAHAN 2014 Kamu yönetimi disiplinine Marcuse ve Horkheimer etkisi
Elvira SHOMAYEVA 2014 Rusya’da kamu personel sistemi
Enes SEZGİN 2014 Türk Silahlı Kuvvetleri’nin özerkliği ve Türkiye’de askeri reform süreci: 1999-2013
Hakan KAHRAMAN 2014 E-devlet Kavramı ve Uygulamaları: Emniyet Teşkilatı Örneği
Halen ALAMTABRİZ 2014 Ortadoğu’da siyasal İslam İran, Mısır ve Suudi Arabistan örnek ülkeleri için islami siyasal yapı ve sosyal adaletin karşılaştırmalı incelemesi
Hülya ÖZÇAĞLAR 2014 Türkiye’de bucak yönetimi
İlkay TOSUN 2014 Kriz-reform ilişkisi bağlamında Türkiye’de kamu yönetimi reform süreçleri
İmren Pınar DÜLGAR 2014 Kamu istihdamında esnekleşme
Levent DEMİRELLİ 2014 2002 yılı sonrasındaki demiryolu yatırımları temelinde Türkiye’deki ulaştırma politikasının dönüşümü
Meryem ÇAKIR 2014 1980 sonrası kamu hizmeti kavramının dönüşümü üzerine bir inceleme
Özgür GÜNAYDIN 2014 Türkiye’de Emniyet Teşkilatında Teknolojik Yeniden Yapılanma: Denetim ve Gözetimin Değişen Doğası
SEyit AZAK 2014 Bir kamu politikası analizi olarak Türkiye’de uyuşturucu ile mücadele
Şeyma EŞKİ ÇAYLAK 2014 Amerika Birleşik Devletleri’nde kamu yönetimi etiğinin yapı ve işleyişi
Kanykei  ERALIEVA 2013 Kırgızistan’da teknoloji ve çalışma hayatı
Aziz KAYNAK 2013 Emperyal modernlik ve II. Abdülhamid Dönemi eğitim reformları
Djahan  MURADOVA 2013 Ombudsmanlık kurumu ve Türkiye’de uygulanabilirliği
Gönül TURGUT 2012 Kalkınma paradigmasına eleştirel bir bakış
Ahmet Miraç SÖNMEZ 2011 Türkiye’de kamu personel rejiminde yardımcı hizmetler sınıfında alt işverenlik: Sağlık Bakanlığı üzerine bir araştırma
Arın HÜNLER 2010 İç Güvenlik Hizmetlerinde Özelleştirme ve 5188 Sayılı Kanun
Cem Afşin AKBAY 2010 Avrupa Yerel Topluluklar ve Yerel Yönetimler Sınırötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesi ve Türkiye,
Fatih DOĞAN 2010 Polis ve jandarma teşkilatları açısından iç güvenlik yönetimi, sorunları ve değişimi
Yerkebulan ZHUMASHOV 2010 Kazakistan Cumhuriyeti’nde Yerel Yönetim Reformları: Kolhoz ve Sovhoz Sisteminin Çözülmesi ve Yeni Yapılanma,
Mehtap POLAT 2009 Türkiye’de Sağlık Alanında Toplam Kalite Yönetimi: Devlet Hastaneleri Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma
Nazan KARATAŞ 2009 Türkiye’de Kamu Personel Sisteminde Dönüşüm: Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Bir Araştırma
Nilay SONUVAR 2009 E-Devlet Kavramı ve Uygulamaları: Sosyal Güvenlik Kurumu Örneği
Pınar BİLGEN 2009 Turizm Yönetimi ve Yeniden Yapılanma
Ebru ÜNVER 2008 Ombudsmanlık sistemi ve Türk kamu yönetimi’nde ombudsmanlık
Remzi ÇİFTEPINAR 2008 Bürokrasinin Kuruluşunda Plan ve Bütçe Komisyonunun Yeri
Ayşe Rüya ATAMAN 2007 Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Belgin BÜYÜKBUĞA 2007 Üst Kademe Yöneticilik Kavramı ve Türkiye’deki Araştırmalar Üzerine Bir İnceleme
Bülent KILIÇ 2007 İstihdam Türleri ve Hizmet Alanlarına Göre Kamu Yönetiminde Personel Değerlendirme
Cavidan Pınar VAROĞLU 2007 Elektrik Yönetiminde Kamudan Piyasaya Geçiş Üzerine Bir İnceleme
Cevat Özgür AKBOR 2007 Uluslararası hava sahası yönetimi
Erdoğan TEMİZYÜREK 2007 Türkiye’de İl Sayısının Artması, Taşra Birimlerinin Bölünmesi ve Bunun Beraberinde Getirdiği Sorunlar
Nesrin ALTUNTAŞ 2007 Türkiye’de Reform Yönetimi
Remzi ÇİFTEPINAR 2007 Bürokrasinin kuruluşunda plan ve bütçe komisyonunun yeri
Sonay SAATÇİ 2007 Türk İdare Sisteminde Hesapverebilirliğe Geçiş
Bahadır OĞUZ 2006 İl Özel İdareleri
Cevdet ERTÜRKMEN 2006 Afet Yönetimi
Coşkun SAYMAN 2006 Dwight Waldo ve Yönetim Yazını
Doğan DEMİRDAŞ  2006 Son Düzenlemeler Işığında Mülki İdare Amirliği Sistemi ve Uygulama Örnekleri
Ekrem CANALP 2006 Avrupa Birliği Hukuku’nun Üye Ülkelerin Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkileri
Fakir Hüseyin ERDOĞAN 2006 Bir Bağımsız Düzenleyici Kurum Olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Fikret ÇELİK 2006 Türkiye’de Gelir İdaresi’nin Yeniden Yapılandırılması Çalışmaları ve Dünya Uygulamaları
Köksal ŞAKALAK 2006 Kamu Bürokrasimiz, Sorunları ve Çözüm Önerileri
Mithat ORHAN 2006 Yönetimde Verimlilik Etkenlik ve Türk Kamu Yönetiminin Geliştirilmesi
Nimetullah SUCU 2006 Küreselleşme, Bireyselleşme, Örgüt Kuramının Yeni Yorumu: Toplam Kalite Yönetimi
Osman ERDOĞMUŞ 2006 Kamu Yönetiminde İdari ve Denetsel açıdan Ombudsman Kurumu
Ömer GÜNDÜZ 2006 Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumlarını Birleştirme Politikası
Ömer KOCAMAN 2006 Belediyelerde Halkla İlişkiler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği
Ömer ÖZCAN 2006 Kamu Yönetiminde Şeffaflaşma ve Bunun İdari Usul Yasa Tasarısı Açısından Değerlendirilmesi
Sema GÜRSOY 2006 Merkezi İdare ve Yerel Yönetimler Açısından Bölgesel Turizm Planlaması
Sibel ÖZKALE 2006 TÜSİAD’ın Türk Eğitim Sistemi’ne Bakışı
Cem DAĞLAR 2005 Türkiye’de Baskı Grubu Olarak İşveren Örgütleri
Fatma İlknur DEMİR 2005 Kamu Yönetiminde Değişimin Sorgulanması: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Örneği
İsmail Altan DEMİRAYAK 2005 Türkiye’de Memur Disiplin Hukuku
Mehmet NAR 2005 Tahkimin Kamu Hizmetlerine Uygulama Sorunsalı ve Olası Sonuçları
Mustafa ÇELİK 2005 Bölgesel kalkınma ajansları
Okan LEBLEBİCİLER 2005 Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Alternatif Arayışlar: Yapı-İşlet-Devret Modeli ve İzmit Yuvacık Barajı Örneği
Ozan ZENGİN 2005 OECD Düzenleyici Reformları Üzerine Bir İnceleme
Ömer ÖZCAN 2005 Kamu Yönetiminde Şeffaflaşma ve Bunun İdari Usul Yasa Tasarısı Açısından Değerlendirilmesi
Abdullah UÇGUN 2004 Kırsal Kalkınmada Mülki idare Amirlerinin Rolü
Ali YILMAZ 2004 Avrupa Polis Modelleri ve Türk Polis Sistemi
Araz ASLANLI 2004 Karabağ Sorunu ve Çözüm İlkeleri
Barış ÖVGÜN 2004 Türkiye’de KİT Olgusu
Can Umut ÇİNER 2004 Çalışma Yönetiminin Dönüşümü: Sosyal Politikadan İşgücü Yönetimine
Davut GÜL 2004 Çevre Politikalarının Oluşturulma Süreci
Fatih YILMAZ 2004 Türk Kamu Yönetiminde Yozlaşma
Hikmet ÇOLAK 2004 Yerel Yönetimlerde İdari Vesayet Denetimi ve Yerel Yönetimlerin Özerkliği
Mehmet MAKAS 2004 Kültür Tabiiat Varlıklarını Korumada Yerel Yönetimlerin Yeri ve Önemi
Özgür SEMİZ 2004 Batı’da ve Türkiye’de Fikri Hakların Gelişim Süreci ve Günümüzdeki Durumu
Tarık SOYDAN 2004 Devletin Yeniden Yapılandırılması ve Kamu Sendikaları
Tülay BAYDAR 2004 Yönetim Etiği Açısından İngiltere’deki Kamu Yönetimi Uygulamaları
Adnan Levent MUDUN 2003 Yönetim Kuramları Çerçevesinde Askeri İdare Sistemi
Ahmet EĞERCİ, 2003 Rekabet Kurulu Kararlarının Hukuki Niteliği ve Yargısal Denetimi
Ali ADA 2003 Belediyelerimizde Personel Sorunları
Atilla KANTAY 2003 Kırsal Kesimde Çalışan Çocukların Geleceğe Yönlendirilmelerinde Mülki İdarenin Rolü
Avni ORAL 2003 Toplam Kalite Yönetimi Tekniği ve Kamu Yönetiminde  Uygulanması Valilik ve Kaymakamlıklar İçin Model Önerisi
B.Serdar ARDUÇ 2003 Ulusal Güvenlik Siyasetinin Oluşturulması
Cemalettin DEMİRCİOĞLU 2003 Türkiye İçin Sürdürülebilir Enerji Çevre Politikaları
Diran ÇAKMAK 2003 1850-2002 yıllarında Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiye’sinde toplum ve iktidar ilişkileri bağlamında telif haklarına ilişkin yasal düzenlemelerin değerlendirilmesi
Erkan KILIÇ 2003 Merkezi İdarenin Belediyeler Üzerindeki Denetimi
Fatih BEREN 2003 Güvenlik Hizmetlerinde Yöneten-Yönetilen İlişkilerinin Etik Değerler Bağlamında İncelenmesi, Emniyet Örgütü Örneği
Feyzi YAR 2003 Başarı Değerlendirmesi ve Başarı Değerlendirmesine Dayalı Ücretlendirmenin Kamu Yönetiminde Uygulanabilirliği
Halil KARBUZ 2003 Yerel Yönetimler ve Bilgi Teknolojileri
Hayati TAŞDAN 2003 Türkiye’de Mülki İdare Akademisi
Mustafa Cihad FESLİHAN 2003 Türkiye’de e-Devlet Politikası ve Örgütlenmesi
Mustafa Sefa DEMIRYÜREK 2003 Futbolda Şiddet Olgusu ve Futbol Karşılaşmalarının Güvenlik Yönetimi
Nazım KARTAL 2003 Türk Kamu Yönetiminde Danışmanlık
Ozan BALCI 2003 Kamu Sektöründe Üst Düzey Yöneticilerin Yetiştirilmesi
Serdar ŞENTÜRK 2003 Türk Kara Havacılığında Uçuş Ekibi Kaynaklarının Yönetimi
Sitare Kanşoy SARAYÖNLÜ 2003 Çokuluslu ve Uluslararası Örgütlerde Kültürel Farklılıkların Yönetimi
Tekin AVANER 2003 1980 Sonrası Devletin Yeniden Yapılandırılması ve Bağımsız İdari Otoriteler
U.Selçuk CENGIZ 2003 Uluslararası Örgütlerde Bürokrasi ve NATO Örneği
Vügar ALIYEV 2003 Yerel Yönetim Gelirleri: Azerbeycan Ömeği
Yılmaz DEMIRHAN 2003 Türkiye’de Memur Sendikacılığı
Emine KARAKUŞ 2002 Türkiye’de yönetimin yeniden düzenlenmesinde siyasal irade ve siyasal kararlılık sorunu (1985’den sonra)
Esra EMİN 2002 Devlet Yönetimine Katılım Açısından Türk Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler
Feyzi YAR 2002 Başarı Değerlendirmesinin ve Başarı Değerlendirmesine Dayalı Ücretlendirmenin Kamu Yönetiminde Uygulanabilirliği
Hasan Engin ŞENER 2002 Yönelti Bilimi ve Türkiye’de Kamusal Yöneltilerin Oluşturulması
Hüseyin GÜRBÜZ 2002 Polis-Halk İlişkiler
Rıfat ALTAN 2002 Küreselleşmenin Ulus Devlet Üzerine Etkisi
Ali KAPLAY 2001 Toplam Kalite Yönetiminin Kamu Yönetiminde Uygulanabilirliği
Nevzat KUNDURACI 2001 Türkiye’de Özelleştirmede 1991-2001 Dönemi
Nuray KESKIN 2001 Telekomünikasyon Sektöründe Yeniden Yapılanma
Sefer YILMAZ 2001 İngiliz Ombudsmanı
Selahattin ATEŞ 2001 İl Meclisleri ve İlçe Meclisleri 1992-2001
Şaban BABA 2001 Halkın Yönetime Katılması
Bülent BÜBER 2000 Bölgesel Kalkınma ve  GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı
Erol RÜSTEMOĞLU 2000 Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türkiye
Hülya KENDİR 2000 Türkiye’de Tarım Sektörü Yönetiminde Değişim
İpek ÖZKAL 2000 Sağlık Sektörü Örneğinde Türkiye’de Devletin Küçültülmesi ve Etkenleştirilmesi
Jorobek USUPPAEV 2000 Kırgızistan’da Yerel Yönetimin Gelişimi
Ömer Faruk COŞKUN 2000 Türk Kamu Yönetiminde Kamu Görevlilerinin Göreve Alınması, Uygulanması ve Sorunları
Rahmi KÖSE 2000 İçgüvenlik Yönetimi
Yılmaz TORUK 2000 Türkiye’de Serbest Bölge Yönetimleri
Amir Ahmed FİKRİ 1999 1960-1979 Yılları Arasında İran’da Dış Politika
Ayhan IŞIK 1999 Türkiye’de Genel Yönetimin Taşra Örgütünün Yerel Yönetimlerle İlişkileri
Bahri TİRYAKİ 1999 Türkiye’de KİT’lerin Özelleştirilmesi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Bilal ŞENTÜRK 1999 Bir Yerel Yönetim Birimi Organı Olarak Belediye Meclisleri, Yapı ve İşlevleri
Cemil KILINÇ 1999 Türkiye’de Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi ve Güdülenmesi
Erkan BULGAN 1999 Kaymakam-Belediye Başkanı İlişkileri
Faruk ATAAY  1999 Türkiye’de Devletin Yeniden Yapılandırılması ve Özelleştirme-Elektrik enerjisi sektörü örneği
İbrahim SEVİMLİ 1999 Kamu Örgütlerinde Yönetici Eğitimi
İsmail ÇATAKLI 1999 Yerel Özerklik Açısından Belediyelerin Durumu
İsmail Hakkı ERTAŞ 1999 Yerel Yönetimlerde Özelleştirme ve Özelleştirmede Bir Yöntem Şirketleşme
Koray KARASU 1999 Kamu Hizmetinin Örgütlenmesinde Yeni Yaklaşımlar ve Profesyonelleşme Olgusu
M. İlker HAKTANKAÇMAZ 1999 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Merkez Örgütü Analizi
Mehmet Akif ÖZER 1999 Türk Kamu Yönetiminin Siyasal Denetiminde TBMM’nin Etkenliği Sorunu
Mehmet CANGIR 1999 Tarihsel, Siyasal, Kültürel Yönleriyle Türkiye’de Bürokrasi
Mehmet Murat ÇEKMEN 1999 İl Özel Yönetimlerinin İşlevleri ve Mali Yapısı
Mehmet TANIŞIR 1999 Çevre Bakanlığının Örgütlenmesi ve İngiltere Örneği
Mehmet YILDIZ 1999 Türkiye’de Belediyelerin Mali Yapılan ve 1980 Sonrası Değişim
Metin MAYTALMAN 1999 Genel Hatlarıyla Belediye Personel Rejimi
Murat DIKBAŞ 1999 Merkezi Yönetimle Yerel Yönetimler Arasındaki Görev ve Kaynak Bölüşümü (Akçal Denkleştirme)
Mustafa DALKILIÇ 1999 Türkiye’de Belediyelerin Mali Özerkliği ve İngiltere
Niyazi ERTEN 1999 Polis Örgütlerinde Personelin Hizmetimi Eğitimi (Türkiye’de ve İngiltere’de)
Olcay ERKIRAL TAVAS 1999 Yerel Yönetim Sistemi İçinde Belediyelerin Yeri ve Yeniden Yapılanma Sorunu
Orhan ÇİFTÇİ 1999 1580 Sayılı Belediye Kanununa Tabi Belediyeler Üzerinde Uygulanan İdari Vesayet Denetimi
Önder BAKAN 1999 Büyükşehir Belediye Yönetimi, İlçe Belediyeleri ile İlişkileri, Sorunları ve Çözüm Önerileri
Taner TAVAS 1999 Terörizmim Bağlamında İntihar Saldırıları Örnek Olayı
Yasemin ÖZATA 1999 Muhafazakar Parti  İktidar Döneminde İngiliz Kamu Hizmeti
Yusuf ÖZDEMIR 1999 Sıkıyönetim  Mahkemelerinin  Avrupa  İnsan  Hakları Sözleşmesi Işığında Değerlendirilmesi
Aytaç KURT 1998 Yönetimin Kamu Hizmetlerini Özel Kişilere Gördürme Yöntemleri Yap-İşlet-Devlet Modeli
Biltekin ÖZDEMIR 1998 Türk Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması
Örsan Ö. AKBULUT 1998 Kamusal Yönelti Sürecinde Başbakanlık Örgütü
Ali KANDIL 1997 Kentsel Katılım ve Baskı Grupları
Nagehan ARSLAN  1997 Örgüt İklimi
Ahmet Alpay DİKMEN 1995 Kamu Çalışanlarında İş Doyumu ve Yaşam Doyumu
Tahereh AHIN 1995 Türkiye’de ve İran’da Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler
Zübeyde YILMAZ 1995 Kamu Yöneticilerinin Eğitimi
Şentürk UZUN 1994 Türkiye’de 1980-1990 Yılları Arası Belediyelerin İdari ve Mali  Yapılarındaki Gelişmeler ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği
Yılmaz BULUT 1994 Merkez-Mahalli İdare İlişkilerinde İdari Vesayet, Belediyeler Örneği
Mina TAHARI 1993 İran’da Yerel Yönetimin Gelişmesi