Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

Prof. Dr. Koray Karasu

Ders, karşılaştırmalı kamu yönetimini iki açıdan ele almayı amaçlamaktadır: Kamu yönetimi disiplini ve kamu bürokrasisi. Kamu yönetimi disiplini boyutuyla ilgili olarak kuram ve yöntem tartışmalarına yer verilmektedir. Karşılaştırmalı yöntemin kamu yönetimi alanı açısından önemi ve uygulanabilirliği, karşılaştırmalı kamu yönetimi alanının öncüleri ve bu alanda geliştirilen kuramsal yaklaşımlar, alanın araçsal niteliği, egemen Amerikan yaklaşıma alternatif modeller, yöntem eleştirileri başlıca inceleme konuları arasında sayılabilir. Kamu bürokrasisi boyutuyla karşılaştırmalı kamu yönetimi incelemesi, farklı ülkelerde kamu iktidarının ve kamu hizmetlerinin örgütlenmesini karşılaştırmalı biçimde ele almayı hedeflemektedir. Bu incelemeye temel olması açısından modern kapitalist devletin bürokratik kurumsallaşması (farklı devlet gelenekleri temelinde) irdelenmektedir. Karşılaştırmalı kamu bürokrasisi incelemesi, ülkelerin ardı ardına aktarılması biçiminde değil, yönetim biliminin ilke, süreç ve öğelerini temel alarak konu konu yapılmaktadır. Konu başlıkları arasında, yönetsel/bürokratik kültür, kamu iktidarının ve hizmetlerinin paylaştırılması/örgütlenmesi, kamu hizmeti anlayışı ve son dönem kamu yönetimi reformları sayılabilir. Ders, yöntem ve içerik boyutlarıyla yönetim alanında karşılaştırmalı bir çalışmanın nasıl yapılabileceği konusunda öğrencilere bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır.