Kamu Örgütlenmesi

Prof. Dr. Koray Karasu

Kamu örgütlenmesi, kamu iktidarının ve hizmetlerinin maddi yüzü, görülür, karşılaştırılabilir, ölçülebilir boyutudur. İdare hukuku ve yönetim bilimi bilgisinin yoğun olarak kullanıldığı derste kamu örgütlenmesi üç boyutuyla ele alınmaktadır. Bunlardan birincisi kavramsal ve kuramsal incelemedir. Bu kapsamda, kamu örgütlenmesine, diğer örgütlenme biçimlerinden ayıran özelliğini veren kamu kavramı ve bu kavramdan türeyen kavramlar (kamu yararı, kamusallık gibi) örgütler dünyası ile ilgileri boyutunda ele alınmakta, yönetim kuramlarında kamusallık incelemesi yapılmaktadır. İkinci boyut, kamu örgütlenmesinin/örgütlerinin hukuksal açıdan analizidir. Bu haftalarda kamu tüzel kişiliği konusu ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır. Mevzuat ve yargı kararları temelinde kamu tüzel kişiliğinin özellikleri ve türleri incelenmekte, son yıllarda sayıları giderek artan hukuksal açıdan niteliği tartışmalı kamu örgütleri analiz edilmektedir. Üçüncü boyut, yönetsel açıdan kamu örgütlenmesi/örgütleridir. Örgütlenme konusu, ilke ve süreçleriyle ele alınmaktadır. Kamu örgütlenmesinde yaşanan değişme, yapısal açıdan ayrışma (kırılma ya da kopma) düzeyine göre analiz edilmektedir. İncelemeler, kamu örgütlenmesinin niteliğine (tümleşik ve esnek kamu örgütlenmesi) ve bu niteliğine bağlı olarak ortaya çıkan ‘tipik kamu örgütleri’ne göre yapılmaktadır. Ders, öğrencilerin, kamu örgütlenmesi ve kamu örgütleri ile ilgili olarak yönetim biliminin sağladığı kuramsal bilgilerin uygulamada nasıl somutlaştığını çeşitli araçlar yardımıyla (yasal metinler, örgüt şemaları ve Devlet Teşkilat Rehberi vb. gibi) analiz edebilmelerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.