Karşılaştırmalı Yönetim

KARŞILAŞTIRMALI YÖNETİM

Doç. Dr. Koray Karasu

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi III. Sınıf – Bahar Dönemi (Zorunlu – 3 Saat)

Bu dersin amacı, kuramsal açıdan karşılaştırmalı yönetim;  bu alanın kamu yönetimi disiplini içinde gelişimi; karşılaştırmalı tarihsel analize dayalı olarak yönetim bilgisinin gelişimi; karşılaştırmalı bir bakış açısı ile farklı ülkelerin siyasal sistemleri, kamu örgütlenmesi, mali yönetimi ve personel yönetimi hakkında bilgi vermektir. Kamu iktidarının ve kamu hizmetlerinin örgütlenmesini karşılaştırmalı biçimde analiz etmeyi amaçlayan bu derste, incelemelere temel olması açısından modern devletin bürokratik kurumsallaşması ve farklı merkezileşme süreçleri başlıca devlet/yönetim gelenekleri itibariyle ele alınmaktadır.

Derste, çeşitli ölçütlere dayanılarak belirlenmiş bazı ülkeler (Fransa, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Federal Almanya, Rusya Federasyonu, Polonya, İspanya ve Arjantin) ayrıntılı bir biçimde incelenmektedir. Türkiye, karşılaştırmalı analizlerin tümünde yer almaktadır. Kamu bürokrasisi boyutuyla karşılaştırmalı inceleme, ülkelerin ardı ardına aktarılması biçiminde değil, yönetim biliminin ilke, süreç ve öğelerini temel alarak konulara göre yapılmaktadır.

Konu Başlıkları (Haftalık)

1. Karşılaştırmalı Yöntem Nedir?

2. Karşılaştırmalı Yönetim Alanının Gelişmesi ve İlgili Kuramsal Yaklaşımlar

3. Yönetim Bilgisinin Gelişimi ve Bürokratik Yapı
(Karşılaştırmalı Tarihsel Analiz – 16.yy-18.yy)

4. Yönetim Bilgisinin Gelişimi ve Bürokratik Yapı
(Karşılaştırmalı Tarihsel Analiz – 18.yy-20.yy)

5. Anayasal Sistem – Siyasal Yapı

6. Kamu Örgütlenmesi: Merkezileşme ve Yerelleşme Ekseninde Genel İnceleme

7. Merkezi Yönetim (Başkent Örgütlenmesi – Taşra Örgütlenmesi)

8. Yerel Yönetimler

9. Bölgeselleşme ve Bölge Örgütlenmesi

10. Özerkleşme ve Özerk Örgütler

11. Personel Sistemi

12. Son Dönem Kamu Yönetimi Reformları

Okuma Listesi

Ders Kitabı: B. A. Güler, O. Karahanoğulları, K. Karasu ve diğerleri, Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri (Yay. Haz. : K. Karasu) (Ankara: İmge Yayınevi, 2009).

  • Coşkun San, “Karşılaştırma Yönteminde Zaman ve Mekân Boyutları,” AÜSBF Dergisi (Cilt: 48, Sayı: 1, 1993), s. 155 – 159. (internet tam metin için tıklayınız)
  • Cahit Emre, “Kamu Yönetimi Disiplininin Gelişim Sürecinde Karşılaştırmalı Kamu Yönetiminin Yeri,” içinde Cahit Emre, Yönetim Bilimi Yazıları (Ankara: İmaj Yayınevi, 2003), s. 69 – 99.
  • Ceyhun Gürkan, “Bir Yönetim ve Maliye Düşüncesi Olarak Kameralizm,”Toplum ve Bilim (Sayı: 210, 2007), s. 216 – 246.
  • Hamilton – Madison – Jay, Anayasa Üzerine Düşünceler: Federalist’lerin Makalelerinden Seçmeler (Çev.: M. Soysal) (İstanbul: Siyasi İlimler Türk Derneği Yayını, 1962), s. 7 – 31, 59 – 74.
  • Mehmet Yetiş, “Tocqueville ve Merkeziyetçilik Sorunu,” AÜSBF Dergisi (Cilt: 61, Sayı: 3, 2006), s. 279 – 308. (internet tam metin için tıklayınız)
  • Woodrow Wilson, “İdarenin İncelenmesi” içinde Seçme Parçalar (Çeviri: N. Abadan) (İstanbul: Siyasi İlimler Türk Derneği Yayını, 1961), s. 53 – 73.(internet tam metin için tıklayınız)
  • Koray Karasu, “Kamu Yönetimi Disiplininin Kökenine İlişkin Bir Not” II. Kamu Yönetimi Forumu Bildirileri (Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayını, 2004), s. 225 – 242. (internet tam metin için tıklayınız)

Ders tanıtmalığı (pdf) için tıklayınız.