KADRO

Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER   (Oda Tel: 0.312. 595 12 02 )

1961 Bergama doğumludur. 1983’te Marmara Üniversitesi’nden mezun olmuş, yerel yönetimler konulu teziyle Ankara Üniversitesi SBF’den doktor, 1996’da yeni sağın devleti dönüştürmesi incelemesiyle doçent ve 2002’de kamu yönetimi/yönetim bilimi alanında profesör unvanı almıştır. 1986-2002 yılları arasında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (TODAİE), 2002-2011 arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2011-2015 arasında TBMM’nde İzmir Milletvekilidir. Milletvekilliği sonrasında okuldaki görevini sürdürmektedir.
Çalışma Alanları: Devlet yönetimi, yerel yönetimler, devlette reform, Avrasya.
Verdiği Dersler: Devlet Bilimi Metodolojisi (Dr), Türk Yönetim Geleneği (Dr), Avrasya İncelemeleri (YL Seminer).

 

Prof. Dr. Seriye SEZEN   academia.edu linki

Doktorasını, AÜ SBF Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında 1998 yılında tamamlamıştır. 2004’te Kamu Yönetimi alanında doçent; 2010 yılında yine aynı alanda profesör olmuştur.
Akademik mesleğe TODAİE’de başlamış, öğretim üyeliğinin yanı sıra Yönetim Kurulu ve Yayın Kurulu üyeliği, Derleme ve Yayın Şube Müdürlüğü ile Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü yapmıştır.  International Review of Administrative Science’ın yayın kurulu üyesi ve Şanghay Üniversitesi Küresel Yönetişim Merkezi (Center of Global Governance) Uluslararası Danışma Kurulu üyesidir. İkibinli yılların ikinci yarısından itibaren akademik ilgisi Çin Halk Cumhuriyeti’ne ve Asya coğrafyasına yönelmiştir.
Çalışma Alanları: Kalkınma politikaları, düzenleme politikaları, kamu yönetimi reformları, Çin Halk Cumhuriyeti ve Asya.
Verdiği Dersler: Türk Kamu Yönetimi (Lisans), Asya’da Kalkınmanın Ekonomi Politiği (Dr), State, Economy and Politics in Post-Mao China (ODTÜ-YL)

Prof. Dr. Koray KARASU (Anabilim Dalı Başkanı)   (Oda Tel: 0.312. 595 14 31)

1973 İstanbul doğumludur. 1995’te AÜ SBF Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Programı’nı bitirmiştir. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Yönetim Bilimleri) Yüksek Lisans Programı’nı 1999’da “Kamu Hizmetlerinin Örgütlenmesinde Yeni Yaklaşımlar ve Profesyonelleşme Olgusu” başlıklı tezinin kabulü ile tamamlamıştır. Aynı alanda, “Kuram ve Uygulamada Kamu Örgütleri” başlıklı tez çalışmasını 2004 yılında tamamlayarak “Yönetim Bilimleri Doktoru” olmuştur. 2005’te yardımcı doçent, 2011’de doçent, 2016’da da profesör unvanını almıştır. Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı başkanlığını ve AÜ Kamu Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAYAUM) müdürlüğünü yürütmektedir.
Çalışma Alanları: Kamu örgütlenmesi, kamu örgütleri, mülk-toprak-yönetim, mülki idare, yerelleşme-bölgeselleşme, karşılaştırmalı yönetim ve yönetim düşüncesinin gelişimi.
Verdiği Dersler: Karşılaştırmalı Yönetim (Lisans),  Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları (YL-O.Zengin ile birlikte), Türkiye’de 30’lu Yıllar (YL-Ortak Ders), Türkiye’de 60’lı Yıllar (YL-Ortak Ders), Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi (YL), Kamu Örgütlenmesi (Dr), Mülki İdare: Mülk, Toprak ve Yönetim (Dr), Merkezileşme Süreçleri (YL-Seminer), Örgütlenme Süreci ve Örgüt Analizleri  (Dr-Seminer), Kamu ve Güvenlik Örgütlenmesi (JSGA- YL)

Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN   (Oda Tel: 0.312. 595 14 86)


Ankara doğumludur. Lisans öğrenimi A.Ü S.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü’nde yapmıştır. 2000 yılında Türkiye’de “Sağlık Sektörü Örneğinde Devletin Küçültülmesi ve Etkenleştirilmesi Çalışmaları” adlı teziyle Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olmuştur. Aynı yıl başladığı doktora programını 2005 yılında “Türkiye’de Kamu Personel Sisteminin Gelişimi” teziyle tamamlamıştır. 2010 yılında S.B.F.’de yardımcı doçent kadrosuna atanmış, 2013’de doçent unvanını almıştır.
Çalışma Alanları: Kamu personel yönetimi, etik alanlarında çalışmaktadır.
Yürüttüğü Dersler: Personel Yönetimi (Lisans), Personel Araştırmaları (Lisans Seminer), Kamu Personel Sistemi (YL), Kamu Personel Yönetimi Sorunları (YL-Seminer), Kamu Yönetiminde Sektör İncelemeleri (Dr – Seminer), Kamu Yönetimi ve Etik (Dr)

Doç. Dr. Can Umut ÇİNER    (Oda Tel: 0.312. 595 12 36)
2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Yönetim Bilimleri) Programı’nda 2004 yılında yüksek lisansını, 2010 yılında doktorasını tamamlamış, 2016’da doçentliğe yükselmiştir. ABD, Belçika, Çek Cumhuriyeti ve Fransa’da konuk araştırmacı olarak bilimsel araştırmalar yapmıştır. İyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Ekim 2012’de Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) Müdür Yardımcısı, 2018’de Avrasya Rusya Doğu Avrupa (AVRUDAM) Müdürü ve dekan yardımcısı görevlerini üstlenmiştir.
Çalışma Alanları: Kamu yönetimi disiplini, kamu politikası, sömürge yönetimi, sosyal politika, yerel ve bölgesel yönetimler.
Yürüttüğü Dersler: Yönetim Bilimi (Lisans), Kamu Politikaları (Lisans Seminer), Kamu Yönetimi Disiplini Sorunları (YL), Yönetsel Kademelenme (YL-Seminer), Yönetim Kuramları (JSGA-YL), Kamu Politikası Analizi (Dr)

Doç. Dr. Barış ÖVGÜN   (Oda Tel: 0.312. 595 14 47)

1976’da İstanbul’da doğmuştur. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek Lisans derecesini 2004 yılında  Türkiye’de Kamu İktisadi Teşebbüsü Olgusu konulu tez çalışmasıyla, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı’ndan almıştır. Bürokrasiden Yönetişime: Yönetim Biçiminin Değişmesi  konulu tezle aynı alanda 2010’da doktor, 2014’te doçent unvanını almıştır.
Çalışma Alanları: Bürokrasi, kamu yönetiminde reform ve planlama.
Yürüttüğü Dersler: Kamu Yönetiminde Dönüşüm (Lisans), Kamu Reformu (Lisans Seminer), Kamu Yönetimi ve Reform (YL), Yönetsel Planlama (YL), Planlama Yönetimi (Dr), Türkiye’de KİT İncelemeleri (Dr-Seminer)

Dr. Öğr. Üy. Ozan ZENGİN   (Oda Tel: 0.312. 595 13 51)

1980 doğumludur. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl hem lisansüstü eğitimine hem de mezun olduğu bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2005 yılının Ocak ayında “OECD Düzenleyici Reformları Üzerine Bir İnceleme” adlı teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. 2011’de “Verimlilik: Kuramsal Bir Çözümleme ve Kamu Yönetimi Disiplini” adlı teziyle doktor unvanını almaya hak kazanmıştır.
Çalışma Alanları: Yönetim bilimi, kamu yönetimi disiplini, Türkiye’nin yönetim düzeni, çağdaş yönetim kuramları, yerel yönetimler, yönetim ideolojisi ve verimlilik.
Yürüttüğü Dersler: Yönetim Psikolojisi (Lisans), Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları (YL-K.Karasu ile birlikte), Araştırma Yöntemleri (YL-Dr), Yönetim Kuramları (YL), Eleştirel Yönetim Okumaları (Dr), Türk Yönetim Geleneği (YL – B. A. Güler ile birlikte), Özerk Kamu Kurumları İncelemeleri (Dr-Seminer)

 

Misafir Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ahmet ÖZALP (Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü)
Çalışma alanı siyasal düşünceler ve siyaset felsefesi olan Özalp, Yönetim ve Etik üzerine çalışmalar yapmak üzere Nisan 2019-Nisan 2020 tarihleri arasında Yönetim Bilimleri Anabilim dalında misafir öğretim üyesi olarak görevlendirilmiştir.

 

 

 

Arş. Gör. Burcu ÖZACİT

Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2012 yılında mezun olmuştur.  Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Lisansüstü Programı’nda yüksek lisans, 2014 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Bütünleşik Doktora Programı’nda doktora çalışmalarına başlamıştır. 2013 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Halen Rheinische Friedrich-Wilhems-Universität Bonn’da misafir araştırmacı olarak bulunmakta, doktora tez çalışmalarına devam etmektedir.

Çalışma Alanları: Kamu politikası, kamu yönetimi disiplini, yönetim kuramları, sosyal bilimler felsefesi.

Arş. Gör. Vahide Feyza URHAN
2009 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede Yönetim Bilimleri alanında başladığı Yüksek Lisans eğitimini, 2012 yılında başarıyla tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi SBE Yönetim Bilimleri alanında doktora tez çalışmalarını sürdürmektedir. 2011 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)’nde asistan kadrosunda başladığı akademik kariyerine 2018 yılından itibaren Ankara Üniversitesi SBF’de araştırma görevlisi olarak devam etmektedir.
Çalışma Alanları: Kamu Personel Yönetimi, Bürokrasi Teorileri, Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler.

 

 

2547 Görevlendirmeleri

Arş. Gör. Erol Uğraş ÖÇAL

2012 yılında Kocaeli Üniverstesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden ve çift anadal programı kapsamında girdiği Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Erzincan Binali Yıldırım Üniverstesine araştırma görevlisi olarak atandı. 2013 yılında kadrosu Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarılarak lisans üstü eğitimine başladı. 2016 yılında yüksek lisans programından mezun olarak doktora eğitimine başladı. Halen doktora eğitimine devam etmektedir.
Çalışma Alanları: Yerel yönetimler, mülki idare, sanat yönetimi ve politikaları

Arş. Gör. Ferda KOÇ

2009 yılında İnönü Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. 2012 yılında aynı üniversitenin Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı’nda “Avrupa Birliği’nin Bölgesel Kalkınma Politikaları (Bölge Kalkınma Ajansları ve Türkiye Uygulaması)” adlı teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır.
Halen Ankara Üniversitesi SBE Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı’nda doktora programına devam etmekte ve  Ankara Üniversitesi SBE’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. ÖYP kadrosu ise Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde bulunmaktadır.
Çalışma alanları: Kamu yönetimi disiplini, yönetim bilimi, çağdaş yönetim kuramları, Türkiye’nin yönetim düzeni.

 

Arş. Gör. İlkay TOSUN

2009 yılında Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. 2014 yılında Ankara Üniversitesi SBE Yönetim Bilimleri Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlamıştır.
Halen Ankara Üniversitesi SBE Yönetim Bilimleri Bilim Dalı’nda doktora programına devam etmektedir. 2011 yılından beri  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’de araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. ÖYP kadrosu ise Aksaray Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde bulunmaktadır.
Çalışma alanları: Kamu yönetimi reformu, yönetim tarihi, kamu yönetimi disiplini.
Arş. Gör. Şeyma EŞKİ

2009 yılında Selçuk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını 2014’te Ankara Üniversitesi SBE Yönetim Bilimleri Bilim Dalı’nda tamamladı. Aynı alanda doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Kadrosu, Muş Alparslan Üniversitesi – İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’ndedir.
Çalışma Alanları: Kamu Yönetiminde Reform, Kamu Politikası, Kamu Denetimi.

 

 

Arş. Gör. Meryem ÇAKIR KANTARCIOĞLU 

2011 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans derecesini 2015 yılında Ankara Üniversitesi SBE Yönetim Bilimleri programından almıştır. Halen aynı bölümde doktora eğitimine devam etmektedir. 2011 yılından itibaren kadrosu Dicle Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde bulunmaktadır. 2012 yılında Ankara Üniversitesi SBE Yönetim Bilimleri programında görevlendirilmiştir.

Çalışma alanları: Kamu hizmeti, Türk idare tarihi, bölgeselleşme.

 

Arş. Gör. Şulenur ÖZKAN ERDOĞAN

Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2012 yılında mezun oldu. 2013 yılında ÖYP kadrosuyla Munzur Üniversitesine yerleşti ve görevlendirmeyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde işe başladı. 2016 yılında aynı fakültenin Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisansını tamamladı. Bu tarihten itibaren de doktora eğitimine devam etmektedir.
Çalışma Alanları: Yönetim antropolojisi, kamu yönetimi disiplini ve katılım.

 

 

Arş. Gör. İmren Pınar DÜLGAR

2010 yılında Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. 2014 yılında Ankara Üniversitesi SBE Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen aynı üniversitede doktora eğitimi almaktadır. Kadrosu Gümüşhane Üniversitesi’nde bulunmakta olup 2011 yılı itibariyle Ankara Üniversitesi SBE Yönetim Bilimleri’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
Çalışma alanları: Kamu istihdamı, bürokratik reformlar, kamu yönetimi disiplini ve eğitimi.

 

 

Arş. Gör. İbrahim Can KARADUMAN

2015 yılında Ege Üniversitesi, İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini Özel Güvenlik Hizmetlerinin Demokratik Kontrolü” başlıklı tezi ile 2019 yılında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, SBE Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalından aldı. Kadrosu, Muş Alparslan Üniversitesi, İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’ndedir. Ankara Üniversitesi, SBE Yönetim Bilimleri alanında doktora öğrenimini sürdürmektedir.
Çalışma Alanları: Kamu Güvenliği, Güvenlik Sektörü Reformu, Özelleştirme, Sivil/Demokratik Kontrol.
Arş. Gör. Sevim MUSAOĞLU
2017 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2018 yılında aynı üniversitede Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. Kadrosu Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ndedir. 2020 yılında 35. madde kapsamında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.
Çalışma alanları: Karşılaştırmalı Yönetim, Elit Teori, Post-Fordist Yönetim

 

 

Arş. Gör. Murat YILMAZ

2010 yılında Kırıkkale Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını, “Kamu Yönetiminde Katılım: Modeller ve Türkiye’de Yerel Düzeyde Uygulama Örnekleri” başlıklı tezi 2013 yılında Adnan Menderes Üniversitesi SBE’de tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi SBE Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda (Yönetim Bilimleri) 2014 yılında başladığı doktora öğrenimini sürdürmektedir. 2011 yılından itibaren Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. 2547 sayılı Kanun’un 39. maddesi kapsamında doktora tezi ile ilgili çalışmalar yapmak üzere Şubat-Mayıs 2020 tarihleri arasında AÜ SBF Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı’nda görevlendirilmiştir.
Çalışma Alanları: Kamu Örgütlenmesi, Kamu Yönetiminde Reform, Yönetime Katılma.